Spotkanie rektorów uczelni medycznych


W dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz podsekretarz stanu w MNiSW prof. Łukasz Szumowski, którzy przedstawili główne kierunki i założenia zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Nowa ustawa będzie miała znacznie szerszy charakter i będzie obejmować zakres przedmiotowy obecnego prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich. Dokument będzie zakreślać jedynie ramy prawne funkcjonowania szkół wyższych, pozostawiając szczegółowe normowanie statutom uczelni w ramach posiadanej przez nie autonomii. Wicepremier Gowin zapowiedział, że resort zamierza zdecydowanie wzmocnić pozycję rektora, zmniejszając rolę i zmieniając misję ciał kolegialnych. W tej kwestii prowadzone są jeszcze rozmowy, zarówno wewnątrzministerialne, jak i w środowisku akademickim.

Podczas dyskusji rektorzy zwrócili uwagę na specyfikę kształcenia w kierowanych przez nich uczelniach medycznych, wymagającą indywidualnego podejścia. Wskazano na ich wiodącą rolę w kształceniu kadr medycznych oraz w umiędzynarodowieniu nauczania.

Kolejnym tematem spotkania były planowane zmiany legislacyjne dotyczące obszaru ochrony zdrowia – w dyskusji uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia  Marek Tombarkiewicz oraz dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Chmielewska.

Zebrani mogli się również zapoznać z raportem o stanie przygotowań do podtrzymania akredytacji przyznawanej przez The National Committee on Foreign Educational and Accreditation US Department of Education (NCFMEA) studiom na kierunku lekarskim prowadzonym w polskich uniwersytetach medycznych, który przedstawił zastępca przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku lekarskim.

Na zakończenie spotkania, kierując się ideami tolerancji, demokracji i postępu, w geście solidarności wobec ludzi uciekających przed wojną i prześladowaniami, KRAUM poparła Uchwałę Senatu nr 40/2017 z 29 maja 2017 r. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie sytuacji uchodźców w Europie.

W tym roku obrady KRAUM odbywały się w poszerzonym gronie – w związku z wnioskiem prorektora ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który nabył uprawnienia do kształcenia studentów na kierunku lekarskim, Konferencja podjęła uchwałę w sprawie nadania tej uczelni statusu członka stowarzyszonego KRAUM.


Data publikacji: 10.06.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót