Przedstawiciel UJ CM w Radzie Młodych Naukowców


Doktor Mateusz Hołda został członkiem Rady Młodych Naukowców, która doradza ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego w sprawach młodej kadry naukowej. Głównym zadaniem RMN jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce.


W skład nowej rady weszło osiemnaścioro badaczy reprezentujących rozmaite dziedziny nauki i ośrodki naukowe z całej Polski, którzy zostali powołani zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. VI kadencja rady rozpoczęła się 1 marca 2018 roku i potrwa do do 1 marca 2020 roku. Jako ciało doradcze ministra, będzie zajmować się identyfikowaniem barier rozwoju kariery młodych naukowców, a także rekomendować instrumenty wspomagania karier młodych naukowców oraz polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Aby zostać członkiem Rady należy spełnić kilka warunków: wiek do 35 lat, znaczące osiągnięcia naukowe, nieposzlakowana opinia i przestrzeganie zasad etyki naukowej, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność.

Wśród nowych członków Rady Młodych Naukowców jest wielu laureatów stypendiów i grantów naukowych z programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureatów zagranicznych programów grantowych i stażowych. Członkowie Rady odnieśli już wiele sukcesów naukowych, a także artystycznych.

Doktor Mateusz Hołda jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W kwietniu 2017 roku – jako pierwszy w Polsce – zakończył przewód doktorski przed ukończeniem studiów magisterskich (bez posiadania tytułu magistra), otrzymując stopień doktora nauk medycznych za wyróżnioną rozprawę doktorską „Cieśń mitralna oraz cieśń trójdzielno-żylna – anatomiczne podłoże dla zabiegów ablacji substratu arytmogennego”.

Naukowiec jest współzałożycielem i kierownikiem niezależnego zespołu naukowego HEART (Heart Embryology and Anatomy Research Team) przy Katedrze Anatomii UJ CM. Pracuje na stanowisku adiunkta Katedry Anatomii, jest pracownikiem naukowym Kliniki Chorób Serca i Naczyń UJ CM.

Hołda jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (START 2017) oraz kilkukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014, 2015, 2016). Laureat V edycji Diamentowego Grantu (2016), Studenckiego Nobla (2016) oraz nagrody Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayzla przyznawanej przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (2015) i nagrody ProJuvenes (jako członek zespołu HEART, 2015). Laureat Diamentowej Nagrody Naukowej Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (2017), dwukrotny laureat programu „Najlepsi z Najlepszych!” ((w 2016 r. – indywidualnie, w 2017 r. – jako członek zespołu HEART w 2017 r.), kierownik grantów MINIATURA oraz PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Jest członkiem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także European Society of Cardiology, American Association of Anatomists, American Association of Clinical Anatomists.

W swojej pracy naukowej skupia się na morfologii układu sercowo-naczyniowego (od poziomu organu do poziomu molekularnego) oraz technikach obrazowania architektury mięśnia sercowego. Współautor ponad 100, wielokrotnie nagradzanych referatów zjazdowych. Autor 35 artykułów w najbardziej renomowanych czasopismach kardiologicznych (m.in. JASE, International Journal of Cardiology, Europace, Echocardiography) i morfologicznych (m.in. Journal of Anatomy, Annals of Anatomy) o łącznym IF przekraczającym 150.


Data publikacji: 5.03.2018Powrót