Profesor Tomasz Guzik członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej powołała prof. Tomasza Guzika z Wydziału Lekarskiego UJ CM, wybitnego specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii, laureata Nagrody FNP w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych z 2010 r., na członka Rady FNP kadencji 2016-2020.


Działająca od 1991 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. FNP realizuje swoje cele statutowe poprzez wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, a także wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych. W szczególny sposób dba także o przejrzystość i jawność swoich działań, uważając to za podstawę budowania zaufania społecznego zarówno do niej, jak i do całego sektora organizacji pozarządowych. Sprawozdania finansowe FNP badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie i przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych ministerstw.

Obecnie do Rady FNP należą także: prof. Maria Nowakowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Leon Gradoń (Politechnika Warszawska), prof. Wojciech Tygielski (Uniwersytet Warszawski), prof. Karol I. Wysokiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie) i prof. Aleksandra Łuszczyńska (Uniwersytet SWPS).

Prof. Tomasz Guzik jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii naczyniowej, nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej. Dwa najważniejsze obszary badań prof. T. Guzika dotyczyły pierwszego opisu mechanizmów stresu oksydacyjnego w naczyniach krwionośnych człowieka w miażdżycy ("Circulation", 2000 i "Circulation Research" 2000) oraz odkrycie mechanizmów zapalnych nadciśnienia tętniczego ("Journal of Experimental Medicine", 2007).

Absolwent Wydziału Lekarskiego UJ CM. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie medycyny molekularnej na Uniwersytecie Oxfordzkim. Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuował współpracę z Division of Cardiovascular Medicine Uniwersytetu w Oksfordzie jako visiting post-doctoral fellow w latach 2001-2004. W 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego a w 2009 r. tytuł profesora. Od 2005 roku ściśle współpracuje z zespołem naukowców w Emory University School of Medicine w Atlancie, gdzie w latach 2005-2008 pracował jako associate professor, prowadząc pionierskie badania nad patomechanizmami nadciśnienia tętniczego. Od początku swojej drogi naukowej był laureatem konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Kieruje Katedrą Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM. Jest też związany z Uniwersytetem w Glasgow, gdzie pełni prestiżową funkcję Regius Professor of Physiology and Cardiovascular Medicine. Jest redaktorem naczelnym jednego z najważniejszych czasopism Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) "Cardiovascular Research" i członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Autor ponad 150 publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach. 23 spośród jego publikacji, w których pełnił rolę wiodącego autora, były cytowane ponad 100 razy, z czego najważniejsza praca była cytowana ponad 750 razy. Dotychczas 15 doktorantów uzyskało stopnie doktora pod jego opieką promotorską, był też opiekunem 2 doktorów habilitowanych.

Prof. Tomasz Guzik jest laureatem wielu nagród w Polsce i za granicą, w tym m.in. Nagrody FNP (2010) za odkrycie mechanizmów zapalnych nadciśnienia tętniczego, nagród Wellcome Trust (Londyn, 2000 i 2010 r.), stypendium FNP Start (2000, 2001 r.), Nagrody Ministra Zdrowia (2004 r.), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2005 i 2014 r.), Nagrody Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO, 2008 r.) oraz Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. T. Browicza (2010).

 

Fot. Krzysztof Sordyl


Data publikacji: 10.04.2018Powrót