Nagroda im. Tadeusza Browicza dla dr. hab. Artura Jurczyszyna


W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Tadeusza Browicza PAU dla młodych badaczy. W tym roku jej laureatem został dr hab. Artur Jurczyszyn z Katedry Hematologii UJ CM. Wyróżnienie zostało przyznane za opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego w pierwotnej białaczce plazmatycznej.


Dr hab. Artur Jurczyszyn jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (1996), w roku 2003 r. obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia cytokin w patogenezie szpiczaka mnogiego, a w 2016 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji dotyczący biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego. Odbył staże naukowe w John Theurer Cancer Institute w Hackensack (2012) oraz w Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (2014).

Jego bieżąca działalność kliniczna i naukowa dotyczy szczególnie zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych. Opisał i opublikował największe na świecie grupy chorych z rzadką postacią skórną szpiczaka (53 osoby) oraz z zajęciem centralnego systemu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (172 osoby). Autor klinicznego opisu 117 chorych z pierwotną białaczką plazmocytową oraz pomysłodawca indeksu prognostycznego w tej chorobie od 2018 r.

Dr hab. Artur Jurczyszyn jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG), Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH i Międzynarodowego Towarzystwa ds. Szpiczaka (IMS). Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Współzałożyciel i prezes działającej od 2008 r. Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka.

Autor ponad 130 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania > 220, wskaźnik Hirscha 11; redaktor sześciu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii.

W 2015 r. – w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej – został uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok później otrzymał wyróżnienie „Amicus hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych. W 2017 r. został uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagroda im. Tadeusza Browicza (wybitnego lekarza anatomopatologa, odkrywcy pałeczki duru brzusznego, rektora UJ w latach 1894-1895) przyznawana jest corocznie, począwszy od 1998 r., za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Może ją otrzymać polski uczony za jedną lub cykl prac składający się maksymalnie z pięciu publikacji z zakresu medycyny opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w okresie nie dłuższym niż 5 lat poprzedzających złożenie wniosku. Laureatów nagrody wyłania komisja, w skład której wchodzą naukowcy z Wydziału Lekarskiego PAU.


Data publikacji: 18.06.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót