Akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 21 czerwca 2018 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 74 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych była  Elżbieta Pękala – profesor nauk farmaceutycznych z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.


 

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

 

Fot. Grzegorz Jakubowski/ KPRP


Data publikacji: 22.06.2018Powrót