Dwójka badaczy z UJ CM laureatami konkursu Miniatura 2


1 października br. Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejne listy rankingowe konkursu Miniatura 2. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. W gronie laureatów znaleźli się dr hab. Jakub Kenig i dr Agata Kryczyk.


Konkurs Miniatura skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, a prowadzącymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, które mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, wysokość finansowania to od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych wczoraj listach rankingowych znalazła się dwójka badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum:

– dr hab. Jakub Kenig (Wydział Lekarski) – Poszukiwanie nowych wymiarów zespołu kruchości – ocena potencjału gojenia tkanek miękkich pacjentów w wieku ≥65 lat;

– dr Agata Kryczyk (Wydział Farmaceutyczny) – Ocena wpływu promieniowania UV na fotostabilność retinoidów stosowanych na skórę w obecności substancji promieniochronnych.

Listy rankingowe konkursu Miniatura 2 opublikowane są na stronie ncn.gov.pl.


Data publikacji: 2.10.2018Powrót