Badaczka z UJ CM wyjedzie na stypendium do jednego z najlepszych ośrodków naukowych na świecie


Dr Aneta Stachowicz z Wydziału Lekarskiego UJ CM znalazła się w gronie uczonych, którzy w wyniku rozstrzygnięciu 1. naboru wniosków w programie im. Bekkera wyjedzie na stypendium do Advanced Clinical BioSystems Research Institute.


Celem programu im. Bekkera jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom program stwarza także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Spośród 519 wniosków złożonych w ramach naboru 509 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu zostało rekomendowanych 288 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez dyrektora NAWA. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą przyznano 156 najlepszym wnioskodawcom, w tym 12 z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od jesieni 2017 roku wspiera wymianę akademicką i współpracę międzynarodową w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej zarówno z Polski, jak i z zagranicy.


Data publikacji: 26.11.2018Powrót