Kolejni badacze z UJ CM w gronie laureatów konkursu Miniatura 2


Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejne listy rankingowe konkursu Miniatura 2. Wśród wskazanych do finansowania znalazły się projekty dr. Andrzeja Fedorowicza i dr. hab. Pawła Kleczyńskiego z Wydziału Lekarskiego.


Konkurs Miniatura kierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, a prowadzącymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, które mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, wysokość finansowania to od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych przez NCN w grudniu listach rankingowych znalazły się dwa projekty prowadzone na Wydziale Lekarskim UJ CM:

– Końcowe produkty zaawansowanej glikacji (AGEs) i prostacyklina (PGI2) w procesie starzenia się płuc ­– dr Andrzej Fedorowicz (Katedra Farmakologii);

– Wirtualny gradient ciśnień przez zwężenie w tętnicy wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną – dr hab. Paweł Kleczyński (Instytut Kardiologii).

Łącznie w roku 2018 w ramach konkursu MINIATURA 2 badacze UJ CM pozyskali finansowanie 10 grantów na pojedyncze działania naukowe. Wśród laureatów znaleźli się także dr Kamil Kuder i dr Agata Kryczyk  z Wydziału Farmaceutycznego oraz dr hab. Piotr Jakub Major, dr Gracjana Krzysiek-Mączka, dr Joanna Szaleniec, dr hab. Jakub Kenig, dr hab. Magdalena Maria Szopa oraz dr Patrycja Bronowicka-Adamska z Wydziału Lekarskiego. NCN przeznaczy w sumie ponad 475 tys. zł na badania wstępne prowadzone w ramach zaproponowanych projektów.

Listy rankingowe konkursu Miniatura 2 publikowane są na stronie ncn.gov.pl.

 


Data publikacji: 3.01.2019Powrót