Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 30 Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum i Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z dnia 19 października 2016 r. w sprawie VI edycji konkursu stypendialnego ogłoszonego przez Naukową Fundację Polpharmy


137.0203.30.2016

Komunikat nr 30
Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum i Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie: VI EDYCJI KONKURSU STYPENDIALNEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ NAUKOWĄ FUNDACJĘ POLPHARMY

Data zamknięcia konkursu: 31 grudnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Termin rejestracji 18 listopada 2016 r. w Sekcji  ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Dokumenty aplikacyjne: http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

Uprzejmie informuję, że Naukowa Fundacja Polpharmy uruchomiła kolejną edycję programu stypendialnego adresowanego do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów, którzy nie przekroczyli 30 roku życia i posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Rozprawę doktorską należy przedłożyć Fundacji w terminie nie przekraczającym 3 lat od dnia przyznania stypendium. Nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł przyznawane przez zarząd Fundacji i finansowane z jej środków. Stypendia otrzymają doktoranci, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów i rekomendację Rady Naukowej Fundacji.

Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:

  • praca doktorska (do 20 pkt.)
  • dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
  • dotychczasowe publikacje – z podaniem Impact Factor (do 50 pkt.)

Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda uczelnia ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. O wyborze trzech wniosków rekomendowanych do konkursu przez władze UJ CM zadecyduje komisja powołana wspólnie przez Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum i Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM pod numerem 12 37 04 307  lub pocztą elektroniczną: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

 


Pełnomocnik Rektora UJ
ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej
w Collegium Medicum
prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk


Pełnomocnik Rektora UJ
ds. nauki i rozwoju
w Collegium Medicum
prof. dr hab. Marek Sanak

  Data aktualizacji:  20.10.2016
 Jednostka:  Biuro Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót