Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Nefrologii Katedry Nefrologii na Wydziale Lekarskim


                                                
                                                               

124.1101.145A.2017                                              Kraków, dnia 02 października 2017 r.

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na 1 stanowisko
ADIUNKTA

w Klinice Nefrologii Katedry Nefrologii
na Wydziale Lekarskim


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:       
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- posiadanie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych,
- wysoka ocena pracy doktorskiej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje naukowe,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- pozytywna opinia kierownika w/w jednostki o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków ul. św. Anny 12,    pok. 40 następujące dokumenty:

1) podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej  w toku studiów,
3) odpis dyplomu doktorskiego,
4) recenzje pracy doktorskiej,
5) odpis dyplomu specjalizacyjnego,
6) stałe prawo wykonywania zawodu,
7) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
8) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
9) informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
10) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
11) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
12) opinię kierownika w/w Katedry i Kliniki,
13) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych,
w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu,
15) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
16) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2017 roku
(decyduje data wpływu do UJ CM).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  Data aktualizacji:  06.10.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót