Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym


 
124.1100. 146 .2017                                   Kraków, dnia 02 października 2017r.


PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na  stanowisko
ADIUNKTA ze stopniem dr hab.
w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym

Do konkursu  mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk farmaceutycznych;
- wysoka ocena pracy habilitacyjnej;
- odpowiedni dorobek naukowy, obejmujący oprócz pracy habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,
- znaczące osiągnięcia w pracy naukowej udokumentowane licznymi publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej;
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach;
- doświadczenie w pozyskaniu i realizacji grantów naukowych;
- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu chemii medycznej;
- doświadczenie w patentowaniu nowych związków o zdefiniowanej aktywności farmakologicznej;
- praktyczna znajomość metod syntezy związków organicznych oraz ich analizy metodami spektroskopowymi;
- dorobek dydaktyczny w postaci współautorstwa podręcznika dla studentów;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu chemii organicznej, chemii surowców kosmetycznych i patentowania;
- doświadczenie w prowadzeniu prac magisterskich i opiece nad studentami;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- pozytywna opinia kierownika Katedry i Zakładu  w/w jednostki, opiekuna naukowego (w przypadku jego posiadania) o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej;
    
            Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu doktorskiego i doktora habilitowanego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów;
- recenzje rozprawy habilitacyjnej,
- autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- zaświadczenie o znajomości języka;
- udokumentowanie doświadczenia w realizacji  grantów naukowych;
- poświadczenie udziału w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach;
- udokumentowanie  doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych z zakresu chemii leków, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy nowych związków biologicznie aktywnych;
-udokumentowanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z zakresu chemii organicznej, chemii surowców kosmetycznych, patentowania, prowadzenia prac magisterskich i w opiece nad studentami (w tym w ramach kół naukowych);
- opinię kierownika  Katedry i Zakładu w/w jednostki, opiekuna naukowego - w przypadku jego posiadania,
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.    
Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2017r. 
/decyduje data wpływu do UJ CM/
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.
         Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy  dla   potrzeb   niezbędnych  do   realizacji   procesu   rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016,  poz.922 z późn. zm.).     
 


                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  06.10.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót