Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroneterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim


 
124.1101.142a .2017       Kraków, dnia  02 października 2017 r.


    
PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystenta
w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii  
Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych 
na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych (lub przewód doktorski na ukończeniu) lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza medycyny; 
- stałe prawo wykonywania zawodu,
   -  posiadanie tytułu specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych lub specjalizacja w trakcie,
   - odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje publikowane w czasopismach  naukowych o wysokim impact factor,
   - pozytywna opinia kierownika kliniki/katedry ww. jednostki,
  - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktyczny, poparte opinią kierownika ww. jednostki.

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu  powinni   złożyć  w  Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
1) podanie
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
5) odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej (w przypadku posiadania stopnia dr),
6) stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,
7) dyplom specjalisty chorób wewnętrznych lub dokument potwierdzający rozpoczęcie specjalizacji,
8) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
9) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa  i  ilości stron),
10) opinię kierownika kliniki/katedry ww. jednostki,
11) informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
12) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
13) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,
14) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM  będzie podstawowym miejscem pracy w  przypadku  wygrania  konkursu,
15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
16) oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
17) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 
Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2017 r.
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

                                Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 
  Data aktualizacji:  06.10.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót