Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Endokrynologii Katedry Endokrynologii na Wydziale Lekarskim


Kraków, dnia 02 października 2017 r.

       124.1101.152.2017                                                              

 

PROREKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Klinice Endokrynologii Katedry Endokrynologii

na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza;
 • zaawansowana praca nad otwarciem przewodu doktorskiego potwierdzona opinią opiekuna naukowego;
 • posiadanie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, bądź udokumentowane jej rozpoczęcie;
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz innego języka obcego;
 • odbyte staże zagraniczne;
 • pozytywna opinia kierownika Kliniki w/wym. jednostki a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego
  o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, informacje o perspektywach uzyskania doktoratu.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego i/lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
 5. stałe prawo wykonywania zawodu,
 6. informacja o odbytych stażach zagranicznych,
 7. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 8. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 9. dokumenty potwierdzający znajomość języków obcych,
 10. ankietę dotycząca działalności naukowej,
 11. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 12. opinię kierownika Kliniki w/wym. jednostki,
 13. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 14. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych,  w przypadku wygrania konkursu,
 16. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2017 roku.          
(decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  28 lutego 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity; Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z późn. zm/.

 

 

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  06.10.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót