Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim


Kraków, dnia 02 października 2017 r.

      124.1101.141.2017                                                              

 

PROREKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA
w wymiarze ¾ etatu

w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych
II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika

na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych (wymagane wykształcenie wyższe: lekarz medycyny);
 • posiadanie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach;
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz innego języka obcego;
 • odbyte staże zagraniczne;
 • udział w projektach badawczych;
 • doświadczenie w zakresie edukacji studentów lub innych szkoleniach w zakresie EBM;
 • pozytywna opinia kierownika Pracowni i Katedry w/wym. jednostki a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego,
 5. stałe prawo wykonywania zawodu,
 6. informację o odbytych stażach zagranicznych,
 7. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 8. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 9. dokumenty potwierdzający znajomość języków obcych,
 10. ankietę dotycząca działalności naukowej,
 11. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 12. opinię kierownika Pracowni i Katedry w/wym. jednostki,
 13. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 14. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
 16. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2017 roku.          
(decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  28 lutego 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity; Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z późn. zm/.

 

 

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  06.10.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót