Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020


 

OGŁOSZENIE 

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie:

naboru wniosków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej (DAWP) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłosiło dwa konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przeznaczone są na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe a także prace przedwdrożeniowe. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  • w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy.
  • w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 duże przedsiębiorstwa i konsorcja, których liderami są duże przedsiębiorstwa.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (UJ CM) może uczestniczyć w realizacji projektu jedynie jako podwykonawca części prac merytorycznych, przez które należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej (UJ CM) części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta (przedsiębiorcy).

Jednostki UJ CM zainteresowane udziałem w konkursach powinny złożyć w DAWP wypełniony Formularz rejestracji pracy zleconej i Zgłoszenie projektu badawczego które dostępne są na stronie internetowej http://www.dawp.cm-uj.krakow.pl/formularze-spk/.

Realizacja pracy zleconej w UJ CM odbywa się zgodnie z „Regulaminem realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu - Collegium Medicum przez podmioty zewnętrzne”.

Szczegółowe informacje na temat powyższych naborów wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

Informacji dodatkowych w zakresie realizacji prac zleconych udziela pracownik Sekcji Programów Krajowych UJ CM, Pani Agnieszka Musiał pod numerem tel.: 512 749 433, 12 37 04 374.

 

Sekcja Programów Krajowych

               Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej
               Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Data aktualizacji:  06.10.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót