Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim


  
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
                 W KRAKOWIE                                             Kraków, dnia  04 października 2017r.
124.1101.135.2017


PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
ze stopniem doktora habilitowanego
w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego
Instytutu Kardiologii
na Wydziale Lekarskim

              Do   konkursu   mogą   przystąpić   osoby, które   spełniają   wymogi określone w   art.109   ustawy z   dnia 27.07.2005 r.   Prawo  o   szkolnictwie   wyższym   ( tekst  jednolity :  Dz. U.  z   2016 r.   poz. 1842 z póżn. zm.) oraz  odpowiadają następującym  kryteriom  kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia  naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych,
- posiadanie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych,
- posiadanie specjalizacji w zakresie kardiologii,
- wysoka ocena pracy habilitacyjnej,   
- odpowiedni  dorobek   naukowy  obejmujący  oprócz  rozprawy  habilitacyjnej  również  inne  liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności racą w wieloośrodkowych międzynarodowych zespołach badawczych, w wystąpieniach  na konferencjach i sympozjach,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej,
- pozytywna opinia dyrektora instytutu, kierownika kliniki  w/w jednostki o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych  UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis  dyplomu  ukończenia  studiów wyższych
- odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego
- prawo wykonywania zawodu
- recenzję rozprawy habilitacyjnej
- autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata
- odpisy dyplomów specjalizacji
- wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
- informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych
- ankietę dotyczącą działalności naukowej
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzona i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich
- opinię dyrektora instytutu, kierownika kliniki w/w jednostki
- zaświadczenie o znajomości języka obcego 
- oświadczenie  stwierdzające, że UJ CM  będzie  podstawowym  miejscem  pracy w  przypadku   wygrania konkursu
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb  ustalenia uprawnień do  nadawania  stopnia  doktora i doktora habilitowanego  i/lub   dla potrzeb  utworzenia/ prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku  wygrania  konkursu 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  03 listopada 2017r.
( decyduje data wpływu do UJ CM )
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać  Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych  w mojej ofercie  pracy dla   potrzeb  niezbędnych  do  realizacji procesu  rekrutacji”  zgodnie z ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997 roku   o  ochronie danych osobowych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922).


       Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  06.10.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót