Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta na czas zastępstwa w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym


 
124.1101.131.2017                                                         Kraków, dnia 2 października 2017 r.


                 
PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA na czas zastępstwa
w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora n. farm. lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra;
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr) lub wysoka ocena pracy magisterskiej (dla kandydata z tytułem mgr);
- wysoka motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej;
- doświadczenie zawodowe w zakresie mikrobiologii z uwzględnieniem mikrobiologii farmaceutycznej;
- doświadczenie w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej;
- doświadczenie i umiejętność wykonywania specjalistycznych oznaczeń dotyczących diagnostyki zakażenia Helicobacter pylori;
- umiejętność wykonywania oznaczeń aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo syntetyzowanych związków chemicznych;
- umiejętność wykrywania w materiale klinicznym czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych, przy użyciu metody Real-Time PCR;
- praktyczna znajomość technik biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem izolacji DNA/RNA, techniki RAPD PCR, multipleks PCR, Real-Time PCR;
- dorobek naukowy w dziedzinie mikrobiologii; udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
- umiejętność samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania wyników;
- dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- umiejętność pracy w zespole;
- pozytywna opinia Kierownika Zakładu w/w oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora;

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie;
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej (w przypadku posiadania stopnia dr);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów;
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
- informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- ankietę dotyczącą działalności naukowej;
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata   dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
- udokumentowaną znajomość języka angielskiego;
- opinię Kierownika Zakładu  w/w jednostki, a także w przypadku posiadania doktoratu opinia opiekuna naukowego;
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i    doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych. 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2017 r. 
/decyduje data wpływu do UJ CM/
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.
         Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy  dla   potrzeb   niezbędnych  do   realizacji   procesu   rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami)

 

 


                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  06.10.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót