Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM

Oferta pracy na stanowisku doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński  Collegium Medicum
Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek

Temat projektu: Biomarkery jako predyktory wczesnej degeneracji bioprotez zastawki aortalnej wszczepianej droga przezskórną, ocenianej metodą PET-CT.

Wymagania:

 1. Ukończenie studiów medycznych na wydziale lekarskim oraz rozpoczęte studia doktoranckie na wydziale lekarskim
 2. Bardzo dobra i udokumentowana publikacjami znajomość tematyki oceny klinicznej i jakości życia pacjentów w podeszłym wieku, kwalifikowanych do kardiologicznych zabiegów strukturalnych
 3. Dorobek naukowy - publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 4. Mile widziany kurs Good Clinical Practise lub studia podyplomowe z badań klinicznych
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Sumienność, motywacja i zaangażowanie w pracy badawczej

Opis zadań:

 1. Przygotowanie protokołu badania i kart obserwacji pacjenta
 2. Włączanie pacjentów do badania oraz udział w wizytach kontrolnych
 3. Zbieranie danych medycznych
 4. Analizy statystyczne i udział w przygotowaniu publikacji naukowych

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2017, 16:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku stypendysty-doktoranta będzie otrzymywała stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie (dwa tysiące zł), przez okres 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Opinie o działalności naukowej kandydata/ki wystawione przez osobę lub osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora
 3. Wniosek o przyznanie stypendium zawierający:
  1. Dane osobowe ( w tym PESEL, adres , telefon, e-mail)
  2. Osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych
  3. wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez NCN (Załącznik 1)
 2. List motywacyjny wraz z opisem m.in. zainteresowań naukowych, dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz poniższym oświadczeniem:

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych zawartych w informacjach o moich dotychczasowych osiągnięciach naukowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych  (Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  29 sierpnia 1997 roku (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.)

 1. Wykaz ocen ze studiów
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów medycznych oraz zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
 3. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych (po akceptacji kandydata).

 

Prosimy o dołączenie oświadczenia: Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych zawartych w informacjach o moich dotychczasowych osiągnięciach naukowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych  (Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  29 sierpnia 1997 roku (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.)


Zgłoszenia należy kierować na adres: gnowak@su.krakow.pl, o ważności oferty będzie decydować data jej wpływu.Data aktualizacji: 23.08.2017
Jednostka: Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Zamieścił: Ewa Krawczyk