Badacz z Wydziału Nauk o Zdrowiu laureatem konkursu Miniatura 3


Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało listy rankingowe konkursu Miniatura 3. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grupy pięciu badaczy z UJ CM – laureatów tej edycji konkursu – dołączył dr hab. Sylweriusz Kosiński z Wydziału Nauk o Zdrowiu.


Konkurs Miniatura jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, a realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie zajmują się realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Wyróżniony projekt, którego autorem jest dr hab. Sylweriusz Kosiński nosi tytuł: Ocena dróg straty ciepła u chorych zabezpieczanych termicznie przez zespoły ratownictwa medycznego w symulowanych warunkach akcji ratowniczej.

 


Data publikacji: 7.11.2019Powrót