POB qLife – rusza konkurs na refundację kosztów publikacji naukowych


W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” uruchomiony zostaje Konkurs #1. Jego celem jest refundacja kosztów publikacji naukowych zgłaszanych przez pracowników uczelni do renomowanych czasopism naukowych. Maksymalne finansowanie może wynieść nawet 15 tys. PLN.


Beneficjentami dofinansowania mogą być pracownicy naukowi UJ CM realizujący zadania w ramach POB qLife, osoby, które na dzień złożenia wniosku zadeklarowały minimalnie 75% sumarycznego udziału swojego dorobku naukowego w dyscyplinach nauki medyczne, nauki farmaceutyczne lub nauki o zdrowiu, a także uczestnicy Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM i studiów doktoranckich prowadzonych przez wydziały UJ CM, a także badacze z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków. 

Do konkursu można zgłaszać prace spełniające kryteria jakościowe określone w regulaminie Konkursu #1 i które znajdujących się w obszarze tematycznym POB qLife, czyli:

  • choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne),
  • zdrowie reprodukcyjne,
  • medycyna regeneracyjna,
  • rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych),
  • ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków,
  • biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment,
  • eZdrowie,
  • modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem.

Organizatorzy liczą na zgłaszanie publikacji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, które integrują ośrodki naukowe oraz zrealizowane we współpracy międzynarodowej, w których wykorzystano lub opisano nowatorskie technologie.

Refundacja będzie obejmowała prace zgłaszane z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum lub Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków.

Pula konkursu wynosi 225 000 PLN, a każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 15 000 zł.

Nabór wniosków konkursowych odbywa się w systemie ciągłym, do momentu wyczerpania się dostępnej puli środków finansowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”.

 

 

 


Data publikacji: 29.06.2020PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
Powrót