ID.UJ POB qLife: Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego - konkurs


W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” uruchomiony zostaje konkurs, którego celem jest finansowanie niezbędnych remontów i napraw oraz modernizacji i doposażenia aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wynosi pół miliona złotych, zgłoszone wnioski mają szansę na finansowanie maksymalnie 50 000 PLN.


Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej Zakładu, lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków UJ, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • prowadzi działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLife;
  • przedstawi we wniosku dorobek projektowy z ostatnich 5 lat (otrzymane projekty naukowe realizowane w jednostce), w postaci:

- przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych (EU, NCN, NCBR lub równoważny), w którym Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum występuje w roli Lidera,

- przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych prowadzonego we współpracy międzynarodowej;

  • przedstawi we wniosku dorobek publikacyjny jednostki za ostatnie 3 lata w postaci przynajmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z IF (wskaźnik cytowań) ≥ 6 lub ≥ 140 pkt w obowiązującym Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do wglądu);
  • przedstawi krótką informację o wynikach otrzymywanych z wykorzystaniem modernizowanej/naprawianej/doposażanej aparatury;
  • przedstawi krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki;
  • wyrazi zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ;
  • przedstawi zewnętrzną wycenę dokonywanej naprawy/modernizacji/doposażenia (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.).

Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Więcej informacji: qlife.cm-uj.krakow.pl

 


Data publikacji: 17.11.2020Powrót