KRASP zaniepokojony zmianami w wykazie czasopism naukowych


Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wprowadzonymi 18 lutego 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki, zmianami w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ogłoszona aktualizacja listy czasopism budzi uzasadnione wątpliwości środowiska akademickiego – napisali członkowie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).


Zdaniem autorów dokumentu, opublikowany zmieniony wykaz uwzględnia czasopisma, które nie występują w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu i nie były objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych". W świetle definicji osiągnięcia naukowego, zawartej w art. 265 ust. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, artykuły naukowe opublikowane w czasopismach niespełniających tych kryteriów nie powinny być uwzględnione w bieżącym procesie ewaluacji działalności naukowej z przypisaną im w nowym wykazie punktacją. Ponadto art. 267 ust. 2 pkt 2 stanowi, że wykaz czasopism oraz sposób ustalania i przypisywania im punktów sporządzany jest z uwzględnieniem renomy czasopism i materiałów z konferencji – ten warunek także nie został spełniony. Istnieją zatem przesłanki do stwierdzenia, że zmieniony wykaz czasopism może być niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a przeprowadzana na podstawie tego wykazu ewaluacja jakości działalności naukowej może budzić zastrzeżenia co do jej zgodności z zapisami ustawy.

Pełna treść stanowiska z 22 lutego br. w sprawie zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych jest dostępna na stronie krasp.org.pl.


Data publikacji: 23.02.2021Powrót