Projekt badaczki z Wydziału Farmaceutycznego otrzymał finansowanie w ramach programu Canaletto


23 grudnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) poinformowała o finansowaniu 15 nowych projektów, które będą realizowane w latach 2022-23 w ramach wspólnych – polsko-włoskich – projektów badawczych Canaletto. Na liście znalazł się projekt prowadzony przez dr hab. Agnieszkę Zagórską z Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.


Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze uzgodnione i prowadzone wspólnie przez naukowców z Polski i Włoch. Środki przeznaczane są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań, które musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Projekt dr hab. Agnieszki Zagórskiej – Ocena potencjalnych inhibitorów głównej proteazy Mpro SARS-CoV-2 jako kandydatów na leki w terapii Covid-19 – od struktur wiodących do lipidowego systemu nośnikowego – realizowany będzie wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Mediolańskiego.

„Pandemia Covid-19 dotyka ludzkość na całym świecie od ponad roku. Obecnie nie ma leku zatwierdzonego do leczenia pacjentów z Covid-19. W oczekiwaniu na wyniki kampanii szczepień nadal istnieje potrzeba poszukiwania bezpiecznej i skutecznej terapii. Zidentyfikowano główną proteazę SARS-CoV-2 Mpro (CLpro) jako obiecujący cel dla leków, ponieważ jej hamowanie zapobiega replikacji wirusa. W związku z tym głównym celem projektu jest ocena skuteczności przeciw SARS CoV-2 nowych małocząsteczkowych związków zaprojektowanych w oparciu o zidentyfikowane do tej pory struktury wiodące o aktywności hamującej Mpro. Zostanie to osiągnięte dzięki komplementarnej i multidyscyplinarnej wiedzy zespołów włoskich i polskich” – czytamy w streszczeniu projektu.

Do zadań zespołu z UJ CM należeć będzie zaprojektowanie nowych związków, które zostaną przebadane in vitro przez zespół Uniwersytetu Mediolańskiego. Wyniki wyjaśnią wymagania strukturalne dla związków czynnych, a polski zespół racjonalnie zidentyfikuje najlepsze chemotypy i zaprojektuje nowe cząsteczki do przetestowania przez włoski zespół.

Na późniejszym etapie badacze z Włoch zidentyfikują etap infekcji, na którym związki są skuteczne, a badacze z UJ CM opracują system dostarczania lipidów, który poprawi aktywność i biodostępność.

Pieniądze z NAWA pozwolą na sfinansowanie dwustronnych wizyt, co ułatwi efektywną komunikację, zrozumienie różnych języków naukowych z różnych dziedzin oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy w laboratoriach. Wszystko to zapewni większą efektywność badań.

W czasie realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie seminariów z zasad projektowania leków dla zespołu włoskiego oraz z zasad badania aktywności przeciwwirusowej dla zespołu polskiego. Udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia umiejętności twardych i miękkich oraz umiejętności nawiązywania kontaktów. Dla młodych naukowców zaangażowanych w projekt będzie to przydatne na dalszych etapach kariery naukowej.

Nabór wniosków był otwarty wyłącznie dla określonych obszarów tematycznych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, kosmos, rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko, nanotechnologia i zaawansowane materiały, technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego, medycyna i zdrowie.

Wybrane projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2022 r.


Data publikacji: 27.12.2021Powrót