Ministerialne stypendia dla wybitnych młodych naukowców dla dwóch badaczek z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM


Dr Magdalena Mijas i dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM znalazły się w gronie 215 wybitnych młodych naukowców, którzy otrzymali w tym roku stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.


W tegorocznej edycji MEiN przyjęło nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów do stypendium wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Podejście to zagwarantowało młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową.

Przy ocenie wniosków największą wagę przywiązywano do wymiernych efektów działalności naukowej młodego naukowca w postaci publikacji naukowych (lub dzieł artystycznych – w przypadku dziedziny sztuki) oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Do ministerstwa wpłynęło 1719 wniosków o przyznanie stypendiów. Spośród 215 wybranych najwięcej stypendiów otrzymali młodzi naukowcy zgłoszeni przez: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 19, Uniwersytet Warszawski – 14, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 11.

Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy blisko 42 mln zł. Przez 3 kolejne lata stypendyści otrzymywać będą wsparcie w wysokości 5 390 zł miesięcznie.

Dr Magdalena Mijas, psycholożka i naukowczyni, posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, a także nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prowadzone przez nią badania dotyczą doświadczeń stygmatyzacji społecznej, a także zależności między ekspozycją na stygmatyzację a nierównościami w zdrowiu. Badała doświadczenia stygmatyzacji związane z wyborem bezdzietności, życiem z HIV, różnorodnościami płciowymi i seksualnymi oraz masą ciała. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Narodowego Centrum Nauki (konkurs Etiuda), visiting fellow na Uniwersytecie Yale. W 2022 roku została wyróżniona Nagrodą im. Artura Rojszczaka przyznawaną przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jako praktyczka od wielu lat angażuje się w działania mające na celu przeciwdziałanie nierównościom i wspieranie osób ze społeczności zmagających się ze stygmatyzacją.

Dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli po uzyskaniu w 2014 r. stopnia doktora z biologii ewolucyjnej człowieka na Uniwersytecie w Turku, w Finlandii (nagroda za najlepszą pracę doktorską roku akademickiego 2013/2014), odbywała staż podoktorski w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM. Rok 2019 spędziła na Uniwersytecie Yale jako Fulbright Senior Visiting Scholar, a począwszy od 2020 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczych Zakładu Zdrowia i Środowiska Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, gdzie realizuje projekty dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, preferencji seksualnych i hormonalnych podstaw tychże. Była wykładowcą wizytującym na Uniwersytecie w Liverpoolu, Helsinkach oraz Uniwersytecie Karola. Jest laureatką stypendium NCN FUGA.


Data publikacji: 4.07.2022Powrót