Ministerialne stypendium dla badacza z Wydziału Lekarskiego


Minister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Wieczorek przyznał stypendia wybitnym, młodym naukowcom. Przez trzy kolejne lata będa oni otrzymywali wsparcie finansowe w wysokości 5 390 zł miesięcznie. W gronie stypendystów jest dr Piotr Szczepaniak z Wydziału Lekarskiego UJ CM.


Jak poinformował resort nauki, do konkursu wpłynęło 1708 wniosków o przyznanie stypendium. Były one oceniane przez zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową - w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Wyłaniając kandydatów do stypendium, stosowano podejście wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, które polega na przyznawaniu w dyscyplinach podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny.

W poszczególnych dyscyplinach można było przyznać maksymalnie 5 stypendiów, z czego 1 dla doktoranta. Natomiast w dyscyplinach z większą liczbą wniosków przyznano więcej niż 5 stypendiów, wykorzystując dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Zatem niewykorzystane w danej dyscyplinie stypendia mogły być wykorzystane w innych dyscyplinach zaliczanych do tej samej dziedziny. Oznacza to, że bardziej popularne dyscypliny miały stosunkowo więcej stypendystów.

Mając na uwadze listy rankingowe wniosków w poszczególnych dyscyplinach i grupach młodych naukowców, minister Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 228 młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom. Na liście znalazł się dr Piotr Szczepaniak, adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM.

Dr Szczepaniak obronił pracę doktorską na Wydziale Lekarskim UJ CM. Jej promotorem był prof. Tomasz Guzik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM.

W swojej pracy naukowej laureat ministerialnego stypendium skupia się na poszukiwaniu mechanizmów uszkodzenia naczyń krwionośnych przez chemioterapię wykorzystywaną w leczeniu raka gruczołu sutkowego. Jest współautorem artykułów opublikowanych w takich czasopismach, jak m.in.: Nature, The Journal of Clinical Investigation, Cardiovascular Research czy Hypertension.

Przez trzy lata kierował grantem PRELUDIUM przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki. Dodatkowo był wykonawcą innych projektów finansowanych przez NCN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prace naukową prowadził również podczas pobytów na Uniwersytecie w Glasgow oraz Uniwersytecie w Monachium.

W 2024 roku NCN przyznało dr. Szczepaniakowi grant SONATA 19 na realizację projektu zatytułowanego: „Dysfunkcja naczyń krwionośnych po chemioterapii neoadjuwantowej raka gruczołu sutkowego. Znaczenie stanu menopauzalnego i estrogenów”.

 


Data publikacji: 21.06.2024Powrót