POB qLIFE: rozstrzygnięcie konkursu #19


Znamy wyniki konkursu ogłoszonego w połowie maja w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”.  Wsparcie przyznano siedmiu, spośród 15 zgłoszonych projektów.


Celem konkursu jest finansowanie interdyscyplinarnych, zespołowych badań naukowych realizowanych w formie projektów w ramach tematyki badawczej POB qLIFE, z koniecznym uwzględnieniem metod i technik badawczych oferowanych w ramach laboratoriów typu core wchodzących w skład CDT-CARD.

Wnioskodawcą projektu mógł być zespół badawczy składający się z co najmniej 3 pracowników UJ CM, w tym co najmniej jednego (występującego jako kierownik zespołu badawczego), który posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz dorobek naukowy w postaci przynajmniej 3 oryginalnych publikacji z ostatnich trzech lat (2022-2024), opublikowanych w obiegu międzynarodowym, notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR).

Projekty musiały uwzględniać wykorzystanie metod i technik badawczych oferowanych w ramach laboratoriów typu core CDT-CARD i realizację celów projektu przy ich współpracy (udział laboratoriów typu core musi zostać opisany we wniosku oraz potwierdzony przez Kierownika core lab, a w przypadku wniosku składanego przez Kierownika core lab – potwierdzony przez Dyrektora CDT-CARD).

Zakres tematyczny projektów musiał być zgodny z tematyką POB qLIFE i obejmować tworzenie ścieżki translacji naukowej w obszarach:

 • choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne),
 • zdrowie reprodukcyjne,
 • medycyna regeneracyjna,
 • rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych),
 • ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków,
 • biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment,
 • eZdrowie,
 • modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem.

 

Lista zwycięskich projektów:

 • prof. Krzysztof Kamiński (Wydział Farmaceutyczny – Zakład Chemii Leków) – projekt „Allosteryczna aktywacja transportera wychwytu glutaminianu jako nowe podejście w farmakoterapii udaru niedokrwiennego mózgu” – przyznane dofinansowanie: 83 520 zł; współpraca z Laboratorium Małych Cząsteczek oraz Laboratorium Obrazowania;
 • dr hab. Paweł Paśko (Wydział Farmaceutyczny – Zakład Bromatologii) – projekt „Żywność funkcjonalna szyta na miarę: wzmacnianie właściwości chemoprewencyjnych kiełków kapustnych wobec raka tarczycy, uprawianych w symulowanych warunkach księżycowych” – przyznane dofinansowanie: 209 090,18 zł; współpraca z Laboratorium Małych Cząsteczek oraz Laboratorium Badań Izotopowych i Analiz Funkcjonalnych;
 • dr hab. Dorota Łażewska (Wydział Farmaceutyczny – Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych) – projekt „Ligandy receptora H3 histaminowego jako nadzieja w terapii chorób neurodegeneracyjnych” – przyznane dofinansowanie: 169 207,48 zł; współpraca z Laboratorium Małych Cząsteczek, Laboratorium Badań Izotopowych i Analiz Funkcjonalnych oraz Laboratorium Farmakokinetyki i Wstępnych Badań Toksykologicznych;
 • dr hab. Anna Jagusiak (Wydział Lekarski – Zakład Biochemii Nowotworów) – projekt „Zastosowanie immunotargetingu i innowacyjnego nośnika leku jako terapii celowanej wobec wybranego klonu w obrębie heterogennych komórek nowotworowych piersi” – przyznane dofinansowanie: 100 000 zł; współpraca z Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych oraz Laboratorium Genomiki;
 • dr hab. Marcin Surmiak (Wydział Lekarski – Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej) – projekt „Wykorzystanie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV) jako nośników antymiRNA do modyfikowania aktywacji i interakcji neutrofili i komórek śródbłonka” – przyznane dofinansowanie: 203 200 zł; współpraca z Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych;
 • dr Vittorio Canale (Wydział Farmaceutyczny – Zakład Chemii Organicznej) – projekt „FoLiSero6: Foto-przełączalne i klatkowe stronnicze ligandy receptora serotoninowego 5-HT6” – przyznane dofinansowanie: 185 000 zł; współpraca z Laboratorium Małych Cząsteczek oraz Laboratorium Obrazowania;
 • prof. Aleksander Mendyk (Wydział Farmaceutyczny – Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji) – projekt „Fizycznie sieciowane hydrożele z chlorowodorkiem metforminy jako potencjalne opatrunki do zastosowania w zespole stopy cukrzycowej” – przyznane dofinansowanie: 210 000 zł; współpraca z Laboratorium Bioinformatyki i Analiz in silico, Laboratorium Farmakokinetyki i Wstępnych Badań Toksykologicznych oraz Laboratorium Obrazowania.

Data publikacji: 9.07.2024Powrót