Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 czerwca 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego


137.0200.18.2020

 

Zarządzenie nr 18
Prorektora ds. Collegium Medicum
z  23 czerwca 2020 roku

 

 

w sprawie:   wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum – Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 2 pkt 6 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ z dnia
1 września 2016 r. nr 1.012.934.2016 oraz załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się wysokości opłat za korzystanie z miejsc w Domu Studenckim „D” Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Racławickiej 9 a w Krakowie.

1) Wysokość opłat dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach umów i porozumień zawartych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum wynosi:

a) za miejsce w pokoju jednoosobowym – 1000 zł za miesiąc,

b) za miejsce w pokoju dwuosobowym – 550 zł za miesiąc.

 

2) W trakcie roku akademickiego istnieje możliwość opłaty ½ czynszu w przypadku pobytu pomiędzy 1-15 lub 16-31 dniem danego miesiąca.

3) Istnieje możliwość opłaty ½ czynszu w okresie wakacji, dla studentów zamieszkujących w Domu Studenckim podczas realizowania obowiązkowych praktyk przewidzianych programem studiów.

4) Wysokość opłaty dobowej za korzystanie z miejsc w Domu Studenckim w czasie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacji wynosi: 

a) za miejsce w pokoju jednoosobowym – 50 zł za dobę,

b) za miejsce w pokoju dwuosobowym – 25 zł za dobę. 

 

2. Ustala się wysokości opłat za korzystanie z miejsc w Zespole Domów Studenckich CM  w Prokocimiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium  Medicum, w Domu Studenckim A przy ul. Badurskiego 17 i Domu Studenckim B przy ul. Badurskiego 15.

1) Wysokość opłat dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach umów i porozumień zawartych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum wynosi:    

a) za miejsce w pokoju jednoosobowym – 870 zł za miesiąc,

b) za miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym – 570 zł za miesiąc,

c) za miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym – 470 zł za miesiąc.

2) W trakcie roku akademickiego istnieje możliwość opłaty ½ czynszu w przypadku pobytu pomiędzy 1-15 lub 16-31 dniem danego miesiąca.

3) Istnieje możliwość opłaty ½ czynszu w okresie wakacji, dla studentów zamieszkujących w Domu Studenckim podczas realizowania obowiązkowych praktyk przewidzianych programem studiów.

4) Wysokość opłaty dobowej za korzystanie z miejsc w Domu Studenckim w czasie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacji wynosi:

a) za miejsce w pokoju jednoosobowym – 55 zł za dobę,

b) za miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym – 45 zł za dobę,

c) za miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym – 40 zł za dobę,

d) za pokój dwuosobowy standardowy do jednoosobowego wykorzystania – 55 zł za dobę.

 

§ 2

W przypadku dokwaterowania do mieszkańca osoby postronnej opłata za dobę wynosi 60 zł + 8% VAT.

§ 3

Uchyla się Zarządzenie nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 15 marca 2019 roku oraz Zarządzenie nr 7 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 15 lipca 2019 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

 Data aktualizacji:  24.06.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót