Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu Centrum Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem o akronimie: CDT-CARD, planowanego do zgłoszenia w konkursie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, konkurs 4/4.2/2020


137.0201.20.2020


Decyzja nr 20
Prorektora ds. Collegium Medicum
z  8 lipca 2020 roku

w  sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem o akronimie: CDT-CARD, planowanego do zgłoszenia w konkursie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, konkurs 4/4.2/2020

 

Na podstawie § 201 ust. 1 oraz § 203 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, § 7 ust. 1 Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów  oraz  Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016 – 2020 z późn. zm., ustalam, co następuje:

§1

 

Powołuję Zespół ds. przygotowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (ang. Center for the Development of Therapies for Civilization and Age-Related Diseases) o akronimie: CDT-CARD (zwanego dalej „Projektem”), planowanego do zgłoszenia w konkursie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, konkurs 4/4.2/2020, zwany dalej „Zespołem”.

§2

 

W skład Zespołu wchodzą:
1) prof. dr hab. Joanna Pera – koordynator ds. Agendy Badawczej,
2) dr Bartosz Pomierny – zastępca koordynatora ds. Agendy Badawczej,
3) mgr Ewa Klepacz-Zielińska – kierownik projektu,
4) mgr Wojciech Kochan – specjalista ds. zamówień publicznych,
5) Halina Łach – specjalista ds. księgowych,
6) mgr inż. Ewelina Ogorzałek – specjalista ds. zakupów,
7) mgr Agnieszka Pszon – specjalista ds. prawnych.

§ 3


Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym m.in.:
a) przygotowanie Agendy Badawczej, zgodnie w wytycznymi projektowymi,
b) współpraca z firmą KPPM Doradztwo sp. z o.o. w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
c) opracowywanie propozycji metodyki rozliczania części gospodarczej Projektu.
2) w przypadku otrzymania dofinansowania – udział w realizacji Projektu, w tym m.in.:
a) wdrożenie i przestrzeganie oraz właściwe stosowanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych,
b) stały monitoring rzeczowy i finansowy przebiegu realizacji Projektu,
c) bieżąca kontrola harmonogramu realizacji Projektu,
d) przygotowywanie niezbędnych aktualizacji harmonogramu realizacji Projektu,
e) współdziałanie z wszystkimi podmiotami przeprowadzającymi kontrole i audyty Projektu,
f) nadzór nad sporządzaniem rzetelnych i prawidłowych sprawozdań okresowych (kwartalnych, rocznych) i końcowego z realizacji Projektu,
g) monitorowanie zobowiązań finansowych,
h) monitorowanie przestrzegania zasad w zakresie promocji i oznakowania Projektu
i) nadzór nad zachowaniem trwałości Projektu.


§4

Zespół zwołuje swoje zebrania w miarę potrzeby. Z każdego zebrania sporządzany jest pisemny protokół.


§ 5


Zespół będzie działał do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w § 3 lub do dnia podjęcia przez Prorektora ds. Collegium Medicum decyzji o jej rozwiązaniu.


§6


Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum


prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 Data aktualizacji:  09.07.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót