Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2020 roku


137.0203.20.2020

Komunikat nr 20

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 31 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w 2020 roku

 

 

 

Uprzejmie informuję, że z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 przyznawane będą nagrody Rektora UJ dla wyróżniających się pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich mogą być przyznawane w następujących kategoriach:

 1. za osiągnięcia naukowe w roku kalendarzowym 2019;
 2. za osiągnięcia dydaktyczne w roku kalendarzowym 2019;
 3. za osiągnięcia organizacyjne w roku kalendarzowym 2019;
 4. za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Zgodnie z § 2 Załącznika nr 7 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – nagrody mogą być przyznawane nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ CM na podstawie stosunku pracy, a także emerytowanym nauczycielom akademickim UJ CM, gdy nagroda dotyczy roku akademickiego poprzedzającego przejście na emeryturę.

           

Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mogą być  przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, za przejawianie inicjatywy w pracy, za podnoszenie efektywności i jakości pracy oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Zgodnie z § 2 Załącznika nr 8 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum mogą zostać przyznane także emerytowanym pracownikom UJ CM, gdy nagroda dotyczy roku akademickiego poprzedzającego przejście na emeryturę.

 

Zgodnie z Załącznikami nr 7 i 8 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – pracownik może otrzymać nagrodę indywidualną albo zespołową w następujących wysokościach:

 

 1. Nagrody indywidualne dla nauczycieli akademickich:
 1. Za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe:
  - nagroda indywidualna I stopnia    - 28 850 zł
  - nagroda indywidualna II stopnia   - 19 230 zł
  - nagroda indywidualna III stopnia  - 12 820 zł
 2. Za osiągnięcia dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne:

- nagroda indywidualna I stopnia        - 19 230 zł

- nagroda indywidualna II stopnia      - 12 820 zł

- nagroda indywidualna III stopnia     -   6 410 zł

 

 1. Nagrody zespołowe dla nauczycieli akademickich:

- nagroda zespołowa  I stopnia          -  83 330 zł

- nagroda zespołowa II stopnia         -  51 280 zł

- nagroda zespołowa III stopnia        -  38 460 zł

Wysokość nagrody dla członka zespołu nagrodzonego nagrodą zespołową I stopnia nie może być niższa niż 6 410 zł i nie wyższa niż 28 850 zł.

Członek zespołu nagrodzonego nagrodą II stopnia może otrzymać nagrodę nie niższą niż 4 800 zł i nie wyższą niż  19 230 zł.

Członek zespołu nagrodzonego nagrodą III stopnia może otrzymać nagrodę nie niższą niż 3 200 zł i nie wyższą niż 12 820 zł.

 

 1. Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

- nagroda indywidualna I stopnia                 4 900 zł    -   6 410 zł

- nagroda indywidualna II stopnia                3 300 zł    -   4 800 zł

- nagroda indywidualna III stopnia                  400 zł    -   3 200 zł

 

- nagroda zespołowa  I stopnia          - 40 000 zł

- nagroda zespołowa II stopnia         - 25 000 zł

- nagroda zespołowa III stopnia        - 10 000 zł

 

Członek zespołu nagrodzonego nagrodą I stopnia może otrzymać nagrodę nie niższą niż 4 900 zł i nie wyższą niż 6 410 zł, a członek zespołu nagrodzonego nagrodą II stopnia nie niższą niż 3 300 zł i nie wyższą niż 4 800 zł, natomiast członek zespołu nagrodzonego nagrodą III stopnia nie wyższą niż 3 200 zł.

 

Jednocześnie informuję, że nie można przekraczać ustalonych limitów finansowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, uzupełniać ich o kwoty „ze środków własnych” jednostek.

Wartość pieniężna nagrody musi być zaproponowana w pełnych złotych. Wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich powinny być zaakceptowane przez właściwe rady -wydziałów, jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych.

 

Proszę o składanie wniosków (wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3) o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, ul. św. Anny 12 w terminie do dnia 9 października 2020 roku. Proszę również o przesłanie wniosków w edytowalnej wersji elektronicznej na adres e-mail: nagrody@cm-uj.krakow.pl.

Załączniki do wniosków o nagrody Rektora UJ w postaci książek, publikacji oraz innych materiałów prosimy o przekazywanie w dniu posiedzenia Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród. O dokładnym terminie i miejscu dostarczenia ww. materiałów zostaną Państwo powiadomieni osobną korespondencją.

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum 
 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  01.09.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót