Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Stałej Komisji ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-2024


137.0201.27.2020


Decyzja nr 27
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 1 września 2020 roku

 

w sprawie: powołania Stałej Komisji ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-2024

 

Na podstawie  § 203 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego postanawiam, co następuje:


§ 1


Powołuję Stałą Komisję ds. Collegium Medicum, zwaną dalej „Komisją”, na kadencję od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

§ 2


Komisja działa w składzie:
1) prof. dr. hab. Marek Sanak – Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej – Przewodniczący Stałej Komisji ds. Collegium Medicum;
2) prof. dr hab. Krystyna Sztefko – Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia;
3) prof. dr. hab. Stanisław Kwiatkowski – Pełnomocnik Prorektora CM ds. klinicznych;
4) prof. dr hab. Piotr Richter – Pełnomocnik Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum;
5) prof. dr hab. Maciej Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM;
6) prof. dr hab. Jacek Sapa – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM;
7) dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM;
8) mgr Joanna Nikodemowicz – Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum;
9) mgr Dorota Kłyś – Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum.

§ 3


1. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym w sprawach jednostek Collegium Medicum.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej cztery razy w roku akademickim. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub Prorektor ds. Collegium Medicum.


§ 4


Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum


prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  02.09.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót