Ogłoszenie

Zarządzenie nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 września 2020 roku w sprawie: aktualizacji Procedury postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny wprowadzonej Zarządzeniem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Nr 3 /2012

137.0200.23.2020

Zarządzenie nr 23
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 10 września 2020 roku

 

w sprawie: aktualizacji Procedury postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny wprowadzonej Zarządzeniem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Nr 3 /2012

 

Na podstawie § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ , w oparciu o art. 94 pkt 4 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2019 poz. 1040, tekst jednolity) oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Aktualizuje się Procedurę postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny oraz Kartę po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 PLIKI ZAŁĄCZNIKÓWData aktualizacji: 11.09.2020
Jednostka: Dział Organizacji i Promocji CM
Zamieścił: Magdalena Kowalczyk