Administracja UJ CM

Dział Zarządzania Majątkiem CM

Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 422 89 57
fax: 12 422 89 57
email: dzm@cm-uj.krakow.pl
Kierownik

mgr Magdalena Niedziałkowska
e-mail: magdalena.niedzialkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 422 89 57, 12 37 04 377
pokój nr 23

mgr Magdalena Baruch
e-mail: magdalena.baruch@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 377
pokój nr 23
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z administrowaniem obiektów przy ul. Kopernika 25 oraz ul. Michałowskiego 12.
mgr Magdalena Krasny
e-mail: magdalena.krasny@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 377
pokój nr 23
 • Aktualizowanie bazy danych nieruchomości stanowiących własność lub wykorzystywanych przez UJ CM, w tym wykazu pomieszczeń dydaktycznych UJCM.
 • Prowadzenie dokumentacji, przygotowanie materiałów do sporządzania corocznego raportu w zakresie stanu nieruchomości stanowiących własność lub wykorzystywanych przez UJCM, proponowanych prac remontowych w obiektach UJCM.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolami pomieszczeń dydaktycznych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, udział w tych kontrolach i opracowywanie wszelkiej dokumentacji i rejestrów w tym zakresie.

Sekcja Administrowania Nieruchomościami CM

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 422 89 57
fax: 12 422 89 57


Sekcja Administrowania Nieruchomościami realizuje zadania obejmujące szeroki zakres zagadnień. Do najważniejszych należą:
1 Wynajem i dzierżawa nieruchomości UJCM kontrahentom zewnętrznym oraz najem na potrzeby Uczelni
2 Koordynacja oraz rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach recepcjonistów i starszych portierów w obiektach UJCM
3 Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, w szczególności z gospodarowaniem odpadami
4 Obsługa Kancelarii: przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz wysyłanie korespondencji
5 Zamawianie papierów firmowych, wizytówek, tablic informacyjnych oraz pieczęci i stempli na zlecenie jednostek organizacyjnych
6 Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wykonywanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek UJ CM, nadzorowanie realizacji umów

Kierownik

mgr Elżbieta Ślusarczyk
e-mail: elzbieta.slusarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 422 89 57, 12 37 04 330
pokój nr 22

 • Koordynacja obsady stanowisk recepcjonistów i starszych portierów w obiektach UJCM.
 • Przygotowywanie umów najmu oraz aneksów dla zewnętrznych kontrahentów.
 • Podatek od nieruchomości, podatek rolny.
Ewa Augustyn
e-mail: ewa.augustyn@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 345
pokój nr 15
 • Obsługa Kancelarii:
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdział wpływającej do Uczelni korespondencji na poszczególne jednostki organizacyjne.
 • oznakowanie i przygotowywanie poczty do wysyłki.
mgr inż. Kamila Dżaman
e-mail: kamila.dzaman@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 377
pokój nr 23
 • Pracownik nieobecny
Wiesława Sadowska
e-mail: wieslawa.sadowska@uj.edu.pl
tel.: 12 422 04 11, 12 422 00 09, 12 37 04 300
 • Obsługa centrali telefonicznej w budynku przy ul. św. Anny 12.
mgr Aleksandra Walocha
e-mail: aleksandra.walocha@uj.edu.pl
tel.: 12 3704 330
fax: 12 422 89 57
pokój nr 22
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami wytwarzanymi przez jednostki UJCM
 • realizacja umów z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 • sporządzanie deklaracji w zakresie utylizacji odpadów komunalnych,
 • ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych odpadów, sprawozdawczość w tym zakresie
mgr Małgorzata Włoszek
e-mail: malgorzata.wloszek@uj.edu.pl
tel.: 12 422 89 57, 12 37 04 330
pokój nr 22
 • Zakup biletów i kart tramwajowych do przejazdów służbowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 • Zlecanie wykonania pieczęci służbowych, papierów firmowych, wizytówek itp.
 • Rejestr umów zawieranych przez UJCM.
mgr inż. Natalia Ziółko
e-mail: natalia.ziolko@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 345
pokój nr 15
 • Obsługa Kancelarii:
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdział wpływającej do Uczelni korespondencji na poszczególne jednostki organizacyjne
 • oznakowanie i przygotowywanie poczty do wysyłki.

Sekcja Inwentaryzacji

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 424 72 95
fax: 12 433 27 54


Do zakresu Sekcji Inwentaryzacji należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem spisów z natury składników majątkowych przez zespoły spisowe oraz przygotowywanie materiałów dla Podkomisji Inwentaryzacyjnej.

Kierownik

mgr inż. Iwona Skucha
e-mail: iwona.skucha@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 45 , 12 424 72 95
fax: 12 433 27 54
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 216

 • Kierowanie pracą Sekcji Inwentaryzacji i koordynacja pracy podległych pracowników
 • Opracowywanie planów i harmonogramów przeprowadzania spisów z natury
Joanna Klejdysz
e-mail: joanna.klejdysz@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 47
fax: 12 433 27 54
Grzegórzecka 20
pokój nr 208
 • Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ CM
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru pracowników prowadzących ewidencję składników majątkowych i przekazywanie ich do poszczególnych jednostek
inż. Bartosz Lulkowski
e-mail: bartosz.lulkowski@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 46
fax: 12 433 27 54
Grzegórzecka 20
pokój nr 207
 • Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ CM
 • Ewidencjonowanie korespondencji Sekcji Inwentaryzacji
inż. Marcin Sikora
e-mail: marcin.1.sikora@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 46
fax: 12 433 27 54
Grzegórzecka 20
pokój nr 207
 • Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ CM
 • Realizacja zamówień na potrzeby Sekcji Inwentaryzacji
Danuta Syrek
e-mail: danuta.syrek@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 47
fax: 12 433 27 54
Grzegórzecka 20
pokój nr 208
 • Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ CM
 • Bieżące realizowanie zamówień od jednostek UJ CM na etykiety z kodami kreskowymi (drukowanie w systemie SAP etykiet i wysyłanie do jednostek)
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób odpowiedzialnych materialnie w poszczególnych jednostkach

Zespół Domów Studenckich CM

,

Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu

ul. Badurskiego 17, 30-694 Kraków
tel.: 12 658 03 45
fax: 12 658 03 45
email: zds@cm-uj.krakow.pl
www.cm-uj.krakow.pl/domystud


Zespół Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Prokocim stanowi integralną część Uczelni i jest miejscem zamieszkania studentów, innych mieszkańców do tego uprawnionych, miejscem ich pracy, wypoczynku i rozrywki.
W skład Zespołu Domów Studenckich wchodzą trzy akademiki, a w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Do podstawowych zadań jednostki należą :
• Nadzór nad całokształtem działalności administracyjno-gospodarczej.
• Prowadzenie całości spraw związanych z zamieszkaniem studentów.
• Prowadzenie spraw finansowych.
• Wynajmowanie pokoi gościnnych oraz innych pomieszczeń.

Koordynator

mgr Emil Bator
e-mail: e.bator@uj.edu.pl
tel.: 12 658 03 45
fax: 12 658 03 45
ul. Badurskiego 17
pokój nr 1

 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z administrowaniem obiektem SWFiS przy ul Badurskiego 19
 • Koordynowanie działań podczas kwaterowania i wykwaterowywania studentów w ZDS Prokocim
 • Prowadzenie spraw finansowych dotyczących ZDS Prokocim i SWFiS
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów ZDS Prokocim
Sprawy techniczne

mgr inż. Ryszard Niedzielski
e-mail: ryszard.niedzielski@uj.edu.pl
tel.: 12 658 03 45
fax: 12 658 03 45
ul. Badurskiego 17
pokój nr 1

 • Administrowanie i nadzór nad prawidłowym działaniem programu „Dom Studencki" w ZDS Prokocim
 • Współpraca z Ośrodkiem Komputerowym UJ CM i Administratorem sieci Internetowej w ZDS Prokocim
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego [KOB] w Domu Studenckim A oraz nadzór merytoryczny nad KOB w pozostałych obiektach ZDS Prokocim
 • Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem mediów [Hydrofornia, Rozdzielnie elektryczne, Wymiennikownie MPEC] ZDS Prokocim

Dom Studencki Bud. A, ul. Badurskiego 17

ul. Badurskiego 17, 30-694 Kraków
tel.: 12 658 03 45
fax: 12 658 03 45
www.cm-uj.krakow.pl/domystud


-----------------------DOM STUDENCKI ZNAJDUJE SIĘ OBECNIE W PRZEBUDOWIE ------------

Kierownik

mgr Emil Bator
e-mail: e.bator@uj.edu.pl
tel.: 12 658 03 45
fax: 12 658 03 45
ul. Badurskiego 17
pokój nr 1

 • Administrowanie obiektem.
 • Prowadzenie spraw związanych z zamieszkaniem studentów w obiekcie
 • Kierowanie zespołem pracowników obsługi w budynku
 • Rozliczanie i prowadzenie ewidencji finansowej budynku
 • Prowadzenie działalności hotelowej w budynku
Zastępca kierownika

mgr inż. Ryszard Niedzielski
e-mail: ryszard.niedzielski@uj.edu.pl
tel.: 12 658 03 45
fax: 12 658 03 45
ul. Badurskiego 17
pokój nr 1

 • Kwaterowania i wykwaterowania studentów
 • Bieżące rozwiązywanie spraw studentów związanych z ich problemami i potrzebami
 • Współpraca z Działem Eksploatacji Technicznej UJ CM w zakresie bieżącego usuwania awarii
 • Prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Przyjmowanie rezerwacji pokoi hotelowych.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki

Dom Studencki Bud. B, ul. Badurskiego 15

ul. Badurskiego 15, 30-694 Kraków
tel.: 12 658 54 28
www.cm-uj.krakow.pl/domystud
Zastępca kierownika

Elżbieta Kamińska
e-mail: elzbieta.kaminska@uj.edu.pl
tel.: 12 658 54 28
ul. Badurskiego 15
pokój nr 2

 • Kwaterowania i wykwaterowania studentów
 • Bieżące rozwiązywanie spraw studentów związanych z ich problemami i potrzebami
 • Współpraca z  Działem Eksploatacji Technicznej UJ CM w zakresie bieżącego usuwania awarii
 • Prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Przyjmowanie rezerwacji pokoi hotelowych
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki
 • Administrowanie obiektem
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego [KOB]
 • Prowadzenie spraw związanych z zamieszkaniem studentów w obiekcie
 • Kierowanie zespołem pracowników obsługi w budynku
 • Rozliczanie i prowadzenie ewidencji finansowej budynku
 • Prowadzenie działalności hotelowej w obiekcie

Dom Studencki Bud. C, ul. Badurskiego 13

ul. Badurskiego 13, 30-694 Kraków
tel.: 12 658 54 27
fax: 12 658 54 27
www.cm-uj.krakow.pl/domystud
Zastępca kierownika

Małgorzata Wrona
e-mail: m.wrona@uj.edu.pl
tel.: 12 658 54 27
fax: 12 658 54 27
ul. Badurskiego 13
pokój nr 3

 • Kwaterowania i wykwaterowania studentów
 • Bieżące rozwiązywanie spraw studentów związanych z ich problemami i potrzebami
 • Współpraca z  Działem Eksploatacji Technicznej UJ CM w zakresie bieżącego usuwania awarii
 • Prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Przyjmowanie rezerwacji pokoi hotelowych
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki
 • Administrowanie obiektem
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego [KOB]
 • Prowadzenie spraw związanych z zamieszkaniem studentów w obiekcie
 • Kierowanie zespołem pracowników obsługi w budynku
 • Rozliczanie i prowadzenie ewidencji finansowej budynku
 • Prowadzenie działalności hotelowej w budynku

Dom Studencki Bud. D, ul. Racławicka 9A

ul. Racławicka 9 a, 30-075 Kraków
tel.: 12 390 88 00
fax: 12 390 88 05
email: akademikd@cm.uj.edu.pl
www.akademikd.cm.uj.edu.pl


Dom Studencki D Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Racławickiej 9a w Krakowie jest obiektem będącym miejscem zakwaterowania studentów UJ CM, studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców oraz osób współpracujacych z Uczelnią, uczestników sympozjów, zjazdów, konferencji i międzynarodowych wymian studentów.
Podstawowym zadaniem jednostki jest kompleksowa obsługa spraw związanych z pobytem studentów oraz Gości UJ CM
w Domu Studenckim D UJ CM.

Kierownik

mgr Małgorzata Staniszewska
e-mail: malgorzata.staniszewska@uj.edu.pl
tel.: 12 390 88 02
fax: 12 390 88 05
ul. Racławicka 9a
pokój nr 012 A

 • Kierowanie zespołem pracowników
 • Administrowanie obiektem
 • Nadzór nad prawidłową obsługą zakwaterowanych studentów oraz prowadzoną działalnością hotelową
 • Współpraca z Działami UJ CM w zakresie dotyczącym funkcjonowania obiektu /remontów, eksploatacji,zaopatrzenia, finansów, spraw kadrowych pracowników/
 • Współpraca z Radą Mieszkańców
 • Rozliczanie i prowadzenie ewidencji faktur kosztowych
mgr Agnieszka Pitwor
e-mail: agnieszka.pitwor@uj.edu.pl
tel.: 12 390 88 01
fax: 12 390 88 05
ul. Racławicka 9a
pokój nr 012
 • Specjalista
 • Fiskalizacja i fakturowanie przychodów
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki
 • Prowadzenie magazynu i ewidencji środków czystości
 • Kwaterowanie i wykwaterowanie studentów
 • Przyjmowanie rezerwacji hotelowych

Zespół Obiektów Działalności Statutowej

,

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM

ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
email: cdk@cm-uj.krakow.pl
www.cdk.wl.uj.edu.pl


Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego jako obiekt działalności statutowej jest siedzibą: Zakładu Biofizyki, Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny, Zakładu Dydaktyki Medycznej oraz organizacji studenckich: Rady Samorządu Studentów UJ CM, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland O/Kraków, Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
Budynek służy studentom Wydziału Lekarskiego, w tym Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, oraz innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum udostępniając pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, tj.: klimatyzowane sale wykładowe, wyposażone w sprzęt audio-wizualny sale seminaryjne, laboratoria komputerowe i tematyczne. Użytkownicy korzystają ponadto z miejsc indywidualnej nauki, bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, lunch-baru. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum pełni także funkcję kongresową poprzez wynajmem podmiotom zewnętrznym sal i holi na cele konferencyjne.

Kierownik

mgr Anna Szczekocka-Jarosz
e-mail: anna.szczekocka-jarosz@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
pokój nr 101

 • kierowanie zespołem pracowników
 • administrowanie obiektem i organizacja bezpieczeństwa
 • rozliczanie faktur z tytułu dostaw i usług
 • wynajem pomieszczeń obiektu podmiotom zewnętrznym
 • rezerwacja sal na potrzeby procesu dydaktycznego
Ewa Janczura
e-mail: ewa.janczura@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
pokój nr 101
 • Samodzielny referent
 • rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne i konferencyjne
 • sporządzanie harmonogramów sal wykładowych
 • obsługa i rejestr korespondencji
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki
 • zaopatrywanie jednostki w art. biurowe
 • archiwizacja danych
mgr inż. Marian Wójcik
e-mail: marian.wojcik@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 03
fax: 12 619 96 02
pokój nr 101
 • Starszy specjalista
 • nadzór nad personelem obsługi technicznej jednostki
 • sporządzanie harmonogramów i kart pracy pracowników recepcji
 • nadzór nad infrastrukturą techniczną obiektu
 • utrzymanie ciągłości ruchu obiektu
mgr Jacek Nowak
e-mail: j.sito@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 04
pokój nr 522
 • Administrator sieci
 • zarządzanie infrastrukturą sieci internetowej
 • pomoc techniczna w zakresie działania sieci informatycznej
 • zarządzanie dostępem do sieci internetowej
 • administrowanie stroną internetową jednostki
 • nadzór nad legalnością oprogramowania
 • sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem komputerowym jednostki
 • obsługa audio-wizualna zajęć dydaktycznych i konferencji
Jakub Koster
e-mail: jakub.koster@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 04
pokój nr 522
 • Technik obsługi a-v
 • obsługa systemu audio-wizualnego podczas zajęć dydaktycznych i konferencji
 • obsługa ścian akustycznych pomiędzy salami
mgr inż. Daniel Kaczmarczyk
e-mail: daniel.kaczmarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 04
pokój nr 522
 • Technik obsługi a-v
 • obsługa systemu audio-wizualnego podczas zajęć dydaktycznych i konferencji
 • obsługa ścian akustycznych pomiędzy salami
 • współpraca z Inspektoratem BHP

Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 421 14 54; Centrala 12 433 27 00
fax: 12 421 78 47
email: oda@cm-uj.krakow.pl

 • Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
 • Instytut Zdrowia Publicznego
 • Centrum Językowe UJ CM
 • Katedra Onkologii
 • Katedra Urologii
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
 • Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
 • Zespół ds. Realizacji Inwestycji Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim


Do zakresu działania administracji obiektu należy:
1.Załatwianie wszelkich spraw związanych z administrowaniem obiektem.
2.Zabezpieczenie obiektu przed włamaniem,kradzieżą majątku oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez użytkowników przepisów bhp i ppoż.
3.Nadzór i współpraca w tworzeniu harmonogramu zajęć dydaktycznych,odbywających się na terenie obiektu.
4.Utrzymywanie czystości w budynku i jego otoczeniu.
5.Dbanie o prawidłowy stan techniczny obiektu.
6.Zgłaszanie kierownikowi Działu Zarządzania Majątkiem CM i odpowiednim służbom potrzeb w zakresie napraw,remontów i konserwacji obiektu oraz jego wyposażenia.
7.Zabezpieczenie i prowadzanie ewidencji powierzonych składników majątku.

Kierownik

Małgorzata Konarska-Babecka
e-mail: malgorzata.konarska-babecka@uj.edu.pl
tel.: 12-433-27-07
fax: 12-421-78-47
Grzegórzecka 20
pokój nr 116

 • P.o. Kierownika Obiektu, Specjalista
 • Załatwianie wszelkich spraw związanych z administrowaniem obiektów: Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny ul. Grzegórzecka 20, Archiwum UJ-Odz.Akt ul. Śniadeckich 16.
 • Koordynowanie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń dla jednostek CM, UJ oraz podmiotów zewnętrznych.
 • Nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku w budynku i jego otoczeniu.
 • Zgłaszanie służbom technicznym potrzeb w zakresie: napraw, remontów i konserwacji obiektu oraz jego wyposażenia.
 • Realizowanie zamówień kierowników jednostek organizacyjnych, mających siedzibę w obiekcie w zakresie prac konserwacyjnych i remontowych.
 • Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sal dydaktycznych mieszczących się w obiekcie.
 • Sprawowanie kontroli nad pracownikami obsługi, kierowanie ich pracą i rozliczanie czasu pracy.
 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji obiektu, wynikającej z obowiązujących przepisów prawnych ( książka obiektu, plany ewakuacyjne).
 • Dbanie o bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
lic. Wioletta Majewska
e-mail: wioletta.majewska@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 06, 12 421 14 54
fax: 12 421 78 47
Grzegórzecka 20
pokój nr 116
 • P.o. Zastępcy Kierownika Obiektu
 • Rezerwacja i sporządzanie harmonogramów sal dydaktycznych oraz sali konferencyjnej.
 • Wystawianie faktur oraz not z tytułu wynajmu sal dydaktycznych znajdujących się w obiekcie.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych.
 • Prowadzenie magazynu i ewidencji środków czystości.
 • Sporządzanie zamówień na zakup środków czystości i materiałów biurowych.
 • Sporządzanie zamówień na zakup sprzętu oraz materiałów koniecznych do właściwego funkcjonowania obiektu.
 • Prowadzenie rejestru upoważnień do wydawania kluczy do pomieszczeń biurowych i sal dydaktycznych.

Obiekty Wydziału Lekarskiego UJ CM

ul. Kopernika 12, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 95 11

 • Katedra Anatomii

ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 74 00

 • Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
 • Katedra Histologii

ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 74 00

 • Katedra Historii Medycyny

ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 74 00

 • Katedra Biochemii Lekarskiej

ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 74 00

 • Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny

ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
tel.: 12 619 97 20

 • Katedra Farmakologii
 • Katedra Fizjologii
 • Katedra Medycyny Sądowej
 • Katedra Patomorfologii

ul. Czysta 18, 31-121 Kraków
tel.: 12 422 95 11

 • Katedra Immunologii
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Patofizjologii

,
Danuta Konik
e-mail: danuta.konik@uj.edu.pl
tel.: 12 422 74 00
fax: 12 422 32 72
ul. Kopernika 7
 • Administrator obiektów przy ul. M. Kopernika 7
Małgorzata Ochel
e-mail: malgorzata.ochel@uj.edu.pl
tel.: 12 422 95 11
fax: 12 422 95 11
ul. Kopernika 12
 • Administrator obiektu przy ul. M. Kopernika 12
  - współpraca z jednostkami administracji CM w zakresie
    zaopatrzenia, eksploatacji obiektu,
  - prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki
 • Administrator obiektu przy ul. Czystej 18
Danuta Skóra
e-mail: danuta.skora@uj.edu.pl
tel.: 12 619 97 20
ul. Grzegórzecka 16
 • Administrator obiektu przy ul. Grzegórzeckiej 16
 • Administrator obiektów przy ul. Kopernika 19
 • Administrator obiektu przy ul. Kopernika 15A

Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel.: 12 620 59 00
fax: 12 620 54 05
email: abajda@cm-uj.krakow.pl

 • Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
 • Katedra Botaniki Farmaceutycznej
 • Katedra Chemii Farmaceutycznej
 • Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Katedra Chemii Organicznej
 • Katedra Farmakobiologii
 • Katedra Farmakodynamiki
 • Katedra Farmakognozji
 • Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
 • Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
 • Katedra Toksykologii
 • Zakład Analityki Biochemicznej
 • Zakład Bromatologii
 • Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
 • Zakład Diagnostyki Medycznej
 • Zakład Farmacji Klinicznej
 • Zakład Farmacji Społecznej
 • Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej
 • Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
 • Ogród Roślin Leczniczych
 • Studium Kształcenia Podyplomowego
 • Zwierzętarnia


Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego UJ CM jest siedzibą 42 jednostek naukowych.
W Obiekcie prowadzona jest działalnosc naukowa oraz kształcenie studentów w zakresie nauk farmaceutycznych i medycznych.

Do obowiązków administracji Obiektu należy:
- dbanie o bezpieczeństwo użytkowników budynku
- dbanie o stan techniczny Obiektu
- wyposażanie pomieszczeń jednostek Wydziału
- rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne
- wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym
- dbanie o infrastrukture techniczną pracowni laboratoryjnych

Kierownik

mgr Agnieszka Bajda
e-mail: agnieszka.bajda@uj.edu.pl
tel.: 12 620 54 00
fax: 12 620 54 05
Medyczna 9
pokój nr 118

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z administrowaniem Obiektem
 • kierowanie zespołem pracowników
 • ścisła współpraca z Działami Technicznymi w zakresie napraw i remontów
 • wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym
 • rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne
 • koordynacja pracy stanowisk portierów i recepcjonistów w Obiektach CM UJ
Magdalena Gregorasz
e-mail: magdalena.gregorasz@uj.edu.pl
tel.: 12 620 59 00
fax: 12 620 54 05
Medyczna 9
pokój nr 121
 • Obsługa administracyjna Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Dariusz Piekarz
e-mail: dariusz.piekarz@uj.edu.pl
tel.: 12 620 59 00
fax: 12 620 54 05
Medyczna 9
pokój nr 121
 • Obsługa administracyjna Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Zespół Obiektów Dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków
tel.: 12 633 84 87

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Instytut Fizjoterapii
 • Zakładu Ratownictwa Medycznego

ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków

 • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
p.o. Kierownika

mgr Joanna Talarczyk
e-mail: joanna.talarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 633 84 87

 • pracownik przebywa na urlopie
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z administrowaniem obiektów przy ul. Kopernika 25 oraz ul. Michałowskiego 12.
 • Współpraca z kierownikami jednostek mających siedzibę w obiektach, w zakresie administrowania obiektami;
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, urządzeń alarmowych, sprzętu ppoż.;
 • Organizowanie pracy obiektów w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • Zabezpieczenie i prowadzenie ewidencji składników mienia powierzonych administratorowi obiektów;
 • Nadzór nad firmami świadczącymi usługi w zakresie utrzymywania czystości w obiektach oraz w ich otoczeniu;
 • Dokonywanie zakupu sprzętu i materiałów koniecznych do właściwego funkcjonowania obiektu zgodnie z procedurami obowiązującymi w UJ CM;
 • Współpraca ze służbami technicznymi w sprawach remontu oraz zgłaszanie usterek w czasie prowadzonych prac remontowych, adaptacyjnych lub wykończeniowych w obiektach;
 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji obiektu, wynikającej z obowiązujących przepisów.