Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego na czas zastępstwa w Centrum Językowym UJ CM


           

124.1101.151.2017                                        Kraków, dnia 22 września 2017 r.

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
LEKTORA języka angielskiego
na czas zastępstwa
w Centrum Językowym
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.  zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie tytułu  zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego;
- ukończone szkolenie z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego;
- udokumentowany czynny udział w konferencjach i warsztatach;
- udokumentowany minimum 1 rok doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego (preferowany język angielski specjalistyczny - medyczny);
- pozytywna opinia kierownika w/w jednostki.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12,  pok. 40  następujące  dokumenty:

1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kopia dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach,
6) informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
7) ocena pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8) poświadczenie minimum rocznego doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego w zakresie nauk medycznych,
9) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
11) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 października 2017 r.
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).
  
        

        Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  Data aktualizacji:  28.09.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót