Prof. Grzegorz Gajos odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 25 lutego w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne 33 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych był prof. Grzegorz Gajos, prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. rozwoju i badań naukowych.


Prof. Grzegorz Gajos  jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (1990). W 1999 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Wpływ zabiegowej rewaskularyzacji mięśnia serca metodą przezskórnej śródnaczyniowej koronaroplastyki na wybrane czynniki ryzyka nagłej śmierci sercowej”, której promotorem była prof. Wiesława Piwowarska.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego medycyny na podstawie pracy „Reaktywność płytek krwi u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych przezskórną interwencją wieńcową i przeciwpłytkowo z uwzględnieniem markerów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oraz wpływu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3”.

W tym samym roku otrzymał również nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację „Effects of polyunsaturated omega-3 fatty acids on responsiveness to dual antiplatelet therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention (OMEGA-PCI)” (Journal of American College of Cardiology 2010, 20;55(16):1671-8).

Specjalista chorób wewnętrznych I i II stopnia,  specjalista kardiolog, związany jest z Kliniką Choroby  Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytutu Kardiologii UJ CM.

Staże zawodowe odbywał m.in. w  University of Munster (Niemcy), University of Gottingen (Niemcy),     Queen Mary’s Hospital (Wielka Brytania), University of Gothenburg (Szwecja) oraz University of Essen (Niemcy).

W 2017 roku został pełnomocnikiem dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz koordynatorem Programu Erasmus+. Obecnie jest prodziekanem ds. rozwoju i badań naukowych.  Pełni też funkcję Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

 

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPPR
Data publikacji: 26.02.2021Powrót