Deklaracja dostępności


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cm-uj.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W celu zwiększenia jej dostępności, został utworzony alternatywny serwis tekstowy znajdujący się pod adresem: https://cm-uj.krakow.pl/index.php/wcag/
Poniżej wymieniono istniejące niezgodności:

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • w tytule i nagłówku strony nie ma nawiązania do treści strony
 • strona nie posiada wyszukiwarki i mapy serwisu
 • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-26
Pierwsza publikacja deklaracji: 2020-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewa Skalska
adres e-mail: e.skalska@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 394

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak dostępności cyfrowej.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Wykaz obiektów administrowanych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum:


Collegium Nowodworskiego UJ CM - ul. św. Anny 12


Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A1.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków.
 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy św. Anny 12.
 • Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 • Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • W holu głównym umieszczony jest kiosk multimedialny, zawierający plany rozmieszczenia poszczególnych jednostek w budynku.
 • W budynku znajdują się także tablice informacyjne i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.
 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 • Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.
 • Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego UJ CM - ul. Medyczna 9


Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany jest w południowej części miasta Krakowa, w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim.
 • W odległości 650 metrów od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej (przystanek „Prokocim Szpital”)
 • Przy Obiekcie znajduje się także przystanek „Wydział Farmaceutyczny UJ” do którego prowadzi linia autobusowa numer 183 (jest to linia, która kursuje rzadko- w godzinach od 16.30 do 22 oraz od ok. 5 rano do 7.30 rano.)
 • Do budynku przynależy parking samochodowy - przeznaczony dla użytkowników i gości Wydziału. Wstęp ograniczony przez szlabany otwierane na karty zbliżeniowe. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są oznaczone kopertą.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku usytuowane jest od ul. Medycznej.
 • Wejście zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe są standardowe, dwuskrzydłowe.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku.
 • W holu głównym umieszczone są tablice informacyjne i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku nie ma barier poziomych w przestrzeni komunikacyjnej.
 • Drzwi wejściowe do sal są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynkach tzw. Wysokich A i B znajduje się winda, która umożliwia przemieszczanie się między poziomami osobom z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku jest ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • W poszczególnych jednostkach Wydziału Farmaceutycznego UJ CM wytypowane są osoby do pomocy przy ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. Zazwyczaj jest to pracownik sekretariatu.
 • W ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych, funkcje takie pełnią pracownicy techniczni obsługujący budynek, wg harmonogramu pracy.

 

Zespół Obiektów Dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM - ul. Michałowskiego 12


Otoczenie budynku

 • Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji rejestru zabytków.
 • Zlokalizowany blisko centralnej części miasta Krakowa.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A2.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jest usytuowane od ulicy Kochanowskiego 5.
 • Drzwi wejściowe do budynku to drzwi ciężkie.
 • Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest zarówno portiernia, jak i tablica z rozpiską pomieszczeń, znajdujące się w holu wejściowym budynku.

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne mogą być za wąskie dla osób poruszających się na wózkach.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa - ul. Kopernika 25


Otoczenie budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków.
 • Zlokalizowany blisko centrum miasta Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego
 • W znacznym oddaleniu od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej B12.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jest usytuowane od ulicy Kopernika 25.
 • Drzwi wejściowe do budynku to drzwi bardzo wąskie i ciężkie. Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne są za wąskie dla osób poruszających się na wózkach.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.
 • Na parterze znajduje się sala wykładowa na 50 miejsc.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.