Deklaracja dostępności


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cm-uj.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W celu zwiększenia jej dostępności, został utworzony alternatywny serwis tekstowy znajdujący się pod adresem: https://cm-uj.krakow.pl/index.php/wcag/
Poniżej wymieniono istniejące niezgodności:

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • w tytule i nagłówku strony nie ma nawiązania do treści strony
 • strona nie posiada wyszukiwarki i mapy serwisu
 • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29
Pierwsza publikacja deklaracji: 2020-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewa Skalska
adres e-mail: e.skalska@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 394

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak dostępności cyfrowej.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Wykaz obiektów administrowanych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum:


Collegium Nowodworskiego UJ CM - ul. św. Anny 12


Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A1.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków.
 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy św. Anny 12.
 • Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 • Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • W holu głównym umieszczony jest kiosk multimedialny, zawierający plany rozmieszczenia poszczególnych jednostek w budynku.
 • W budynku znajdują się także tablice informacyjne i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.
 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 • Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.
 • Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM - ul. św. Łazarza 16


Otoczenie budynku

 • Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy Grzegórzki.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej oraz w odległości 600m autobusowej.
 • Budynek znajduje się w strefie parkingowej B12.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku Centrum Dydaktyczno - Kongresowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum usytuowane jest od strony ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
 • Do budynku można wejść przez drzwi obrotowe, jak również przez drzwi standardowe.
 • Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest recepcja oraz szatnia, znajdująca się w holu głównym budynku. W budynku znajduje się tablica informacyjna, ułatwiająca dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku znajdują się windy, umożliwiające przemieszczenie się pomiędzy piętrami budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku są ogólnodostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Wydziału Lekarskiego UJ CM - ul. Grzegórzecka 16


Otoczenie budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków.
 • Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy Grzegórzki.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej tramwajowej oraz w odległości 600m autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej B12.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jest usytuowane od ul. Grzegórzeckiej. Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 • Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Od strony parkingu (dojście od ul. Łazarza lub ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich) znajdują się dwa wejścia, bez schodów, z bezpośrednim dostępem do wind.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia lub ewentualnie szatnia, znajdujące się w holu, przy wejściu głównym.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku znajdują się windy, umożliwiające dostęp do każdej kondygnacji.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku jest ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (Wysoki parter, na terenie Katedry Patomorfologii)

Ewakuacja

 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekty Wydziału Lekarskiego UJ CM - ul. Kopernika 7 (A, B, C, E,F)


ul. Kopernika 7 - Portiernia, Dział Wsparcia Techn. - Aparatura


Otoczenie budynku

 • Budynek usytuowany na ogrodzonym terenie UJCM przy ul. Kopernika 7 wpisany do rejestru zabytków, sam obiekt nie zabytkowy.
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A4

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się z tyłu budynku patrząc od strony Kopernika. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do informacji

 • Na zewnętrznej ścianie budynku od strony bramy wjazdowej umieszczona jest tablica informacyjna ze znakami kierunkowymi zawierająca jednostki znajdujące się na posesji, ułatwiają one dotarcie do poszczególnych jednostek.
 • Punktem informacyjnym jest portiernia , czynna całodobowo, znajduje się ona tuż przy bramie wjazdowej.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wąski korytarz łączący pomieszczenia

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Budynek parterowy, istnieje jednak bariera w postaci schodów. Brak podnośników i platform

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

ul. Kopernika 7A


Otoczenie budynku

 • Budynek usytuowany na ogrodzonym terenie UJCM przy ul. Kopernika 7 wpisanym do rejestru zabytków, sam obiekt nie zabytkowy.
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A4

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejścia do budynku znajdują się na północnej i wschodniej ścianie budynku wewnątrz posesji. Przy wejściu do budynku znajdują się schody, na wyższe piętra wewnątrz budynku prowadzą schody. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do informacji

 • Przy drzwiach wejściowych na zewnętrznej ścianie budynku znajdują się tablice informacyjne dot. jednostek znajdujących się w obiekcie.
 • Punktem informacyjnym jest portiernia , czynna całodobowo, znajduje się ona tuż przy bramie wjazdowej.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wąskie korytarze łączące pomieszczenia.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody z poręczą po obu stronach.
 • Budynek dwupiętrowy z dobudówką na dachu, istnieje bariera w postaci schodów. Brak podnośników, platform i wind.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

  Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

ul. Kopernika 7B


Otoczenie budynku

 • Budynek usytuowany na ogrodzonym terenie UJCM przy ul. Kopernika 7 wpisanym do rejestru zabytków, sam obiekt nie zabytkowy.
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A4

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejścia do budynku znajdują się na północnej ścianie budynku wewnątrz posesji. Przy wejściu do budynku znajdują się schody oraz platforma podjazdowa dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia , czynna całodobowo, znajduje się ona tuż przy bramie wjazdowej.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze łączące pomieszczenia

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody z poręczą po obu stronach, platforma, łazik schodowy
 • Budynek piętrowy, wewnątrz przy schodach zamontowana platforma dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w obiekcie znajduje się również tzw. Łazik schodowy do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich. / platforma działa na głównej klatce schodowej, jednak żeby osoba na wózku inwalidzkim mogła się dostać do niektórych dalszych pomieszczeń musi pokonać jeszcze kilka schodków, do tego właśnie służy łazik schodowy/

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W części budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych /jednak aby do niej dojechać trzeba pokonać schodki, umożliwia to łazik, który jest na stanie obiektu/

Ewakuacja

  Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

ul. Kopernika 7C


Otoczenie budynku

 • Budynek usytuowany na ogrodzonym terenie UJCM przy ul. Kopernika 7, zarówno teren jak i obiekt wpisany do rejestru zabytków.
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A4

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejścia do budynku znajdują się na północnej ścianie budynku wewnątrz posesji. Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 • Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia , czynna całodobowo, znajduje się ona tuż przy bramie wjazdowej.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze łączące pomieszczenia

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody z poręczą po obu stronach, winda działająca na poziomie 1 – (-1)
 • Budynek piętrowy, istnieją bariery poziome i pionowe. W obiekcie jest winda działająca na poziomie 1 – (-1)

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

  Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

ul. Kopernika 7E


Otoczenie budynku

 • Budynek usytuowany na ogrodzonym terenie UJCM przy ul. Kopernika 7 wpisanym do rejestru zabytków, sam obiekt nie zabytkowy.
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A4

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejścia do budynku znajdują się na zachodniej ścianie budynku wewnątrz posesji. Przy wejściu do budynku znajdują się schody oraz platforma podjazdowa dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia , czynna całodobowo, znajduje się ona tuż przy bramie wjazdowej.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze łączące pomieszczenia.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody z poręczą, winda.
 • Budynek piętrowy, wewnątrz przy schodach znajduje się winda dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

  Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

ul. Kopernika 7F


Otoczenie budynku

 • Budynek usytuowany na ogrodzonym terenie UJCM przy ul. Kopernika 7, zarówno teren jak i obiekt wpisany do rejestru zabytków.
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A4

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejścia do budynku znajdują się na północnej ścianie budynku wewnątrz posesji.
 • Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia , czynna całodobowo, znajduje się ona tuż przy bramie wjazdowej.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze łączące pomieszczenia.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody z poręczą.
 • Budynek piętrowy, istnieją bariery poziome i pionowe. Brak wind, podnośników i podjazdów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

Ewakuacja

  Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Wydziału Lekarskiego UJ CM - ul. Kopernika 12


Otoczenie budynku

 • Budynek usytuowany jest na ogrodzonym terenie UJCM przy ul. Kopernika 12.
 • Wpisany do rejestru zabytków
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej B12.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Kopernika, na parterze. Możliwy podjazd z prawej strony zewnętrznych schodów prowadzących na I piętro budynku. W korytarzu dostępna platforma podjazdowa.
 • Główne wejście to drzwi na parterze, przeszklone i lekkie.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia.
 • W korytarzu na parterze znajduje się tablica informująca o lokalizacji pomieszczeń w budynku na wszystkich poziomach.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome w postaci progów (W niektórych pomieszczeniach istnieją progi o wysokości ok 2 cm.)

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Budynek piętrowy, z windą, umożliwiającą przemieszczenie się pomiędzy piętrami.
 • Na stanie budynku jest również przenośny podjazd.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Wydziału Lekarskiego UJ CM - ul. Bocheńska 4


Otoczenie budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 • Zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, na krakowskim Kazimierzu, sąsiadujący z Placem Wolnica.
 • W pobliżu budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A13, naprzeciwko budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Bocheńskiej.
 • Drzwi wejściowe są ciężkie i wąskie.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się stopień.
 • Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wjazd na wózku możliwy jedynie w przypadku wcześniejszego otwarcia przez portiera obu połówek drzwi.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia znajdująca się przy wejściu do budynku, czynna całodobowo.
 • W wewnątrz budynku znajdują się tablice i oznaczenia, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze na kondygnacjach umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim, jednak w części budynku utrudnieniem są schody, progi pomiędzy niektórymi pomieszczeniami oraz wąskie drzwi.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przemieszczanie się między kondygnacjami odbywa się za pomocą schodów.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku w części wykorzystywanej przez UJ CM nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W przypadku nagłej potrzeby istnieje możliwość skorzystania w Praktyce Lekarzy Rodzinnych z ogólnodostępnej toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymaga to jednak pokonania 5 stopni (stromy podjazd)..

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Wydziału Lekarskiego UJ CM - ul. Czysta 18


Otoczenie budynku

 • Budynek znajduje się w układzie urbanistycznym Piasek, wpisanym do rejestru zabytków.
 • Zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego, sąsiadujący z Akademią Górniczo – Hutniczą i Uniwersytetem Rolniczym.
 • W pobliżu budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno autobusowej, jak i tramwajowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A2.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Czystej.
 • W wejściu głównym barierę stanowią strome, kamienne schody.
 • Drzwi wejściowe są ciężkie i masywne.
 • Wejście od Al. Mickiewicza (podwórko) również nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – do pokonania wysoki próg i kilka schodów.<./li>

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się wewnątrz budynku, przy drzwiach wejściowych.
 • W budynku znajdują się tablice informacyjne, przy wejściach do poszczególnych jednostek.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Brak wysokich progów. Barierę stanowią drzwi otwierane na kod.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Brak windy

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego UJ CM - ul. Medyczna 9


Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany jest w południowej części miasta Krakowa, w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim.
 • W odległości 650 metrów od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej (przystanek „Prokocim Szpital”)
 • Przy Obiekcie znajduje się także przystanek „Wydział Farmaceutyczny UJ” do którego prowadzi linia autobusowa numer 183 (jest to linia, która kursuje rzadko- w godzinach od 16.30 do 22 oraz od ok. 5 rano do 7.30 rano.)
 • Do budynku przynależy parking samochodowy - przeznaczony dla użytkowników i gości Wydziału. Wstęp ograniczony przez szlabany otwierane na karty zbliżeniowe. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są oznaczone kopertą.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku usytuowane jest od ul. Medycznej.
 • Wejście zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe są standardowe, dwuskrzydłowe.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku.
 • W holu głównym umieszczone są tablice informacyjne i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku nie ma barier poziomych w przestrzeni komunikacyjnej.
 • Drzwi wejściowe do sal są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynkach tzw. Wysokich A i B znajduje się winda, która umożliwia przemieszczanie się między poziomami osobom z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku jest ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • W poszczególnych jednostkach Wydziału Farmaceutycznego UJ CM wytypowane są osoby do pomocy przy ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. Zazwyczaj jest to pracownik sekretariatu.
 • W ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych, funkcje takie pełnią pracownicy techniczni obsługujący budynek, wg harmonogramu pracy.

 

Muzeum Farmacji - ul. Floriańska 25


Otoczenie budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków.
 • Zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, w pobliżu Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A1.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Floriańskiej.
 • Drzwi wejściowe są ciężkie i wąskie.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się stopień.
 • Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia, czynna w godzinach otwarcia muzeum.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Utrudnieniem mogą być schody, progi pomiędzy niektórymi pomieszczeniami.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Brak windy oraz podnośników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • Ekspozycja muzealna nie jest przystosowana dla osób niewidomych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

 

Zespół Obiektów Dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM - ul. Michałowskiego 12


Otoczenie budynku

 • Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji rejestru zabytków.
 • Zlokalizowany blisko centralnej części miasta Krakowa.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A2.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jest usytuowane od ulicy Kochanowskiego 5.
 • Drzwi wejściowe do budynku to drzwi ciężkie.
 • Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest zarówno portiernia, jak i tablica z rozpiską pomieszczeń, znajdujące się w holu wejściowym budynku.

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne mogą być za wąskie dla osób poruszających się na wózkach.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa - ul. Kopernika 25


Otoczenie budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków.
 • Zlokalizowany blisko centrum miasta Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego
 • W znacznym oddaleniu od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej B12.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jest usytuowane od ulicy Kopernika 25.
 • Drzwi wejściowe do budynku to drzwi bardzo wąskie i ciężkie. Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne są za wąskie dla osób poruszających się na wózkach.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.
 • Na parterze znajduje się sala wykładowa na 50 miejsc.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Dydaktyczno – Biblioteczny UJ CM - ul. Medyczna 7


Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany jest w południowej części miasta Krakowa, w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim.
 • W odległości 650 metrów od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej (przystanek „Prokocim Szpital”) oraz w odległości ok. 300m przystanek autobusowy „Szpital Uniwersytecki/Instytut Pediatrii”
 • Do budynku przynależy parking samochodowy - przeznaczony dla użytkowników i gości Wydziału.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku usytuowane jest od ul. Medycznej.
 • Wejście zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe są standardowe dwuskrzydłowe.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku oraz sekretariat Zakładu Dydaktyki Medycznej umiejscowiony w głębi holu na wprost wejścia.
 • W holu głównym umieszczone są tablice informacyjne i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poszczególne strefy oddzielone są drzwiami ppoż.
 • Brak ograniczeń w wydzielonej strefie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku znajdują się windy, umożliwiające przemieszczenie się pomiędzy piętrami budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Dydaktyczno – Administracyjny UJ CM - ul.Skawińska 8


Otoczenie budynku

 • Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 • Zlokalizowany w centrum miasta Krakowa, na krakowskim Kazimierzu, sąsiadujący z Placem Wolnica.
 • W pobliżu budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A13.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Skawińskiej.
 • Przy wejściu do budynku znajdują się wysokie schody. Wejście nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych (drzwi wejściowe są ciężkie i wąskie. Za nimi są kolejne, oszklone drzwi, dzieli je kilka stopni do pokonania.)
 • Boczne wejście do części zachodniej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku.
 • W holu głównym, obok portierni, znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu poszczególnych jednostek w budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku nie ma barier poziomych w przestrzeni komunikacyjnej.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku znajduje się winda, umożliwiająca przemieszczanie się między piętrami budynku.
 • Budynek zaopatrzony jest także w podjazd (w części zachodniej od ul. Skawińskiej, na lewo od głównego wejścia)

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Dydaktyczno – Administracyjny UJ CM - ul. Kopernika 40


Otoczenie budynku

 • Obiekt wpisany do rejestru zabytków.
 • Budynek zlokalizowany jest w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej B12.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Kopernika. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Wejście nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe są wysokie, ciężkie i wąskie.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest całodobowa portiernia

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wewnątrz budynku istnieją bariery komunikacji poziomej tj. schody.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku znajduje się winda, umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy piętrami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Dydaktyczno – Administracyjny UJ CM - ul. Radziwiłłowska 4


Otoczenie budynku

 • Budynek wpisany do rejestru zabytków
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A4

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Radziwiłłowskiej.
 • Drzwi wejściowe są wysokie, ciężkie i wąskie.
 • Wejście nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia.
 • Poszczególne jednostki oznaczone są tablicami informacyjnymi. Informacja znajduje się także na drzwiach budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Utrudnieniem mogą być progi pomiędzy niektórymi pomieszczeniami oraz wąskie drzwi.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Brak windy, podnośników oraz podjazdów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekt Dydaktyczno - Sportowy UJ CM w Prokocimiu - ul. Badurskiego 19


Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany jest w południowej części miasta Krakowa, w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim.
 • W odległości 650 metrów od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej (przystanek „Prokocim Szpital”)
 • Do budynku przynależy parking samochodowy - przeznaczony dla użytkowników i gości Obiektu. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są odpowiednio oznaczone.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku usytuowane jest od ul. Badurskiego.
 • Wejście zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe są standardowe, dwuskrzydłowe.

Dostęp do informacji

 • W holu głównym umieszczone są tablice informacyjne, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.
 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynku nie ma barier poziomych w przestrzeni komunikacyjnej.
 • Drzwi wejściowe do sal są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku znajduje się winda, umożliwiająca przemieszczanie się między piętrami budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku jest ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Zespół Domów Studenckich UJ CM w Prokocimiu - ul. Badurskiego 15, 17


Otoczenie budynku

 • Zespół Domów Studenckich UJ CM zlokalizowany jest w południowej części miasta Krakowa, w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim.
 • W odległości 650 metrów od budynków, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej (przystanek „Prokocim Szpital”)
 • Do budynków przynależy parking samochodowy - przeznaczony dla użytkowników i gości Obiektów. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są odpowiednio oznaczone.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejścia do budynków usytuowane są od ul. Badurskiego.
 • Wejścia zaopatrzone są w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe są standardowe, dwuskrzydłowe.

Dostęp do informacji

 • W holu głównym umieszczone są tablice informacyjne (przy recepcji) które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiektach.
 • Punktem informacyjnym są recepcje, znajdujące się w holu wejściowym budynków.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • W budynkach nie ma barier poziomych w przestrzeni komunikacyjnej.
 • Drzwi wejściowe do sal i pokojów są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W obydwóch budynkach znajdują się windy, umożliwiające przemieszczanie się między piętrami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.*
  *Dotyczy to tylko wstępu do budynku, §27 Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego zabrania posiadania zwierząt w pokoju.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynkach są ogólnodostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Dom Studencki bud. "D" - ul. Racławicka 9a


Otoczenie budynku

 • Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
 • Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Krakowa, w Dzielnicy Krowodrza.
 • W odległości ok. 450 metrów od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej.
 • Do budynku przynależy parking samochodowy – przeznaczony dla użytkowników i gości Domu Studenckiego.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej C9.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku znajduje się na zachodniej ścianie budynku wewnątrz posesji, od strony ulicy Racławickiej.
 • Drzwi wejściowe do budynku są lekkie z możliwością dodatkowego, szerszego otwarcia.
 • Przy wejściu nie ma różnicy poziomów, wejście jest odpowiednie dla osoby niepełnosprawnej.

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest całodobowa portiernia, jak również tablice informacyjne w holu recepcji.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wewnątrz budynku znajdują się korytarze z przeszklonymi, na co dzień otwartymi drzwiami. W momencie wystąpienia zagrożenia pożarowego, drzwi są domykane automatycznie i mogą stanowić barierę komunikacyjną.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Brak windy (na stanie budynku jest dźwig dla os. niepełnosprawnych komunikujący poziomy: piwnicy - gdzie znajdują się pomieszczenia wspólne dla mieszkańców, holu recepcji i parter - gdzie znajdują się dwa zespoły mieszkalne dla os. niepełnosprawnych)
 • Dwie klatki schodowe ze stopniami i poręczami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.