ID.UJ POB qLife: Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – konkurs, nabór II


W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” uruchomiony zostaje konkurs#9, którego celem jest finansowanie niezbędnego serwisu, remontów i napraw oraz przeglądów aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych. Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 200 tys. zł (maksymalna kwota, o którą można wnioskować to 30 tys. zł, minimalna – 10 tys. zł)


Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna UJ CM, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • prowadzi działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLife,
  • przedstawi krótką informację o wynikach otrzymywanych z wykorzystaniem serwisowanej/naprawianej/remontowanej aparatury lub aparatury, której dotyczy przegląd,
  • przedstawi krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki,
  • wyrazi zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ,
  • przedstawi zewnętrzną wycenę dokonywanego serwisu/naprawy/remontu/przeglądu (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.).                                                                                                                                                 

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

  • serwis, remont lub naprawę aparatury naukowo-badawczej pozostającej do dyspozycji wnioskodawcy, lub
  • przegląd ww. aparatury.

 

Aparatura naukowo-badawcza, o której mowa w ust. 3 regulaminu konkursu, musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • być kluczowa, tj. taka, bez której nie jest możliwe prowadzenie działalności badawczej przez daną jednostkę organizacyjną,
  • być badawcza (służąca do pomiarów lub oznaczeń),
  • nie może być wykorzystywana do działań o charakterze komercyjnym (np. diagnostyka, itp.).

Nabór wniosków w aplikacji konkursowej – https://strefaid.uj.edu.pl/ – zostanie uruchomiony 6 maja (czwartek),  godz. 9:00 i będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na jego przeprowadzenie. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków.

Więcej informacji: qlife.cm-uj.krakow.pl


Data publikacji: 22.04.2021Powrót