ID.UJ POB qLife: Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, o zdrowiu i społecznych


W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” uruchomiony zostaje konkurs na wsparcie współpracy interdyscyplinarnej pracowników UJ oraz UJ CM. Kwota finansowania dla pojedynczego projektu wynosi 125 000 PLN.


Konkurs "Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” realizuje zadanie interdyscyplinarnej współpracy między trzema dziedzinami nauk jako działanie nr 4 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane interdyscyplinarne projekty obejmujące tematykę badawczą POB FutureSocPOB qLife ze szczególnym uwzględnieniem tematyki powiązanej z projektem flagowym Centrum Badań Mózgu.

Z wnioskiem o wsparcie w ramach konkursu mogą występować istniejące lub nowo utworzone interdyscyplinarne zespoły badawcze składające się z co najmniej dwóch pracowników UJ,  w tym co najmniej jednego pracownika UJ CM, posiadających co najmniej stopień doktora oraz łączny dorobek w postaci przynajmniej trzech publikacji w obiegu międzynarodowym notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR).  

Łączny budżet konkursu wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu to 125 000 zł. Finansowanie projektu może być przyznane na maksymalnie 24 miesiące. 

Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria: 

  • innowacyjności (50%), 
  • interdyscyplinarności (20%), 
  • poziomu naukowego (30%).   

Środki przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych, w tym między innymi:  

  • zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnej infrastruktury,  
  • zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją projektu,  
  • koszty osobowe. 

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się 16 marca, a termin ich składania upływa 30 kwietnia br. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/.

Rozstrzygnięcie wyników naboru nastąpi do 31 maja br. 

Regulamin konkursu oraz instrukcja składania wniosku znajduje się na stronie qlife.cm-uj.krakow.pl.


Data publikacji: 16.03.2023Powrót