Prof. Michał Kukla odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 12 września 2023 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 61 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazł się prof. Michał Kukla z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego UJ CM.


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.


Data publikacji: 13.09.2023Powrót