Pół miliona dla projektu dr. hab. Michała Ząbczyka w konkursie PRELUDIUM BIS


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 5 na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. Na liście rankingowej znalazł się projekt realizowany przez dr. hab. Michała Ząbczyka z Wydziału Lekarskiego.


Konkurs PRELUDIUM BIS 5 skierowany jest do jednostek prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Konkurs zawiera również komponent promobilnościowy – doktoranci realizujący granty są zobowiązani do odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej, a doktoranci muszą zostać wybrani w otwartych konkursach. Ważną zmianą w tej edycji konkursu było zniesienie wymogu uzyskania stopnia doktora przez doktoranta realizującego grant jako warunku rozliczenia projektu.

W 5. edycji konkursu PRELUDIUM BIS do NCN wpłynęło 229 wniosków na łączną kwotę ponad 134 mln zł. Do finansowania zostały zakwalifikowane 43 projekty o łącznej wartości niemal 26 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie wyniósł 18,78 proc.

„Właściwości skrzepu fibrynowego u pacjentów z całkowitą lub częściową niewydolnością oddechową w trakcie kwalifikacji oraz po 3 miesiącach przewlekłej długotrwałej suplementacji tlenu lub nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych”, czyli projekt realizowany przez dr. hab. Michała Ząbczyka porusza istotne kwestie dotyczące zdrowia ludzkiego. Przewlekła niewydolność oddechowa (CRF) jest wiodącą przyczyną śmiertelności u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, jednakże dotyczy również szerokiej grupy pacjentów z innymi schorzeniami. Nie wiadomo, czy prozakrzepowy fenotyp skrzepu fibrynowego charakteryzuje pacjentów z CRF oraz czy normalizacja ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi może przynajmniej częściowo przywracać właściwości skrzepu fibrynowego do wartości obserwowanych u osób zdrowych. Brak jest danych dotyczących wpływu czynników, takich jak aktywacja płytek czy neutrofilów oraz stresu oksydacyjnego na strukturę i czynność skrzepu fibrynowego u pacjentów z CRF. Projekt ten, pomagając zrozumieć patomechanizmy zmian prozakrzepowych związanych z CRF i wpływ suplementacji tlenu na właściwości osoczowego skrzepu, może przyczynić się do identyfikacji biomarkerów o znaczeniu prognostycznym u pacjentów z CRF, co może mieć potencjalne implikacje kliniczne.

Dr. hab. Michał Ząbczyk jest adiunktem w Zakładzie Chorób Zatorowo-Zakrzepowych Instytut Kardiologii UJ CM.

Absolwent UJ CM w Krakowie na kierunku analityka medyczna oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM, w roku 2016 uzyskał tytuł doktora, a w 2022 doktora habilitacyjnego nauk medycznych. Od roku 2010 związany z Instytutem Kardiologii WL UJ CM, najpierw pracował w Zakładzie Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej, obecnie w Zakładzie Chorób Zatorowo-Zakrzepowych. W latach 2011-15 odbywał liczne staże w Instytucie Karolinska w Sztokholmie oraz na Uniwersytecie w Leeds, a poznane tam techniki badawcze implementował z powodzeniem do praktyki laboratoryjnej. Ukończył certyfikowane szkolenie oceny osoczowego potencjału generacji trombiny (Maastricht, Holandia).

Jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych z zakresu patofizjologii układu krzepnięcia. Wyniki swoich badań prezentował podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki w konkursach PRELUDIUM (2011) oraz SONATA (2019), otrzymał wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego (2014) został również uhonorowany nagrodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2020).

Listy rankingowe konkursu PRELUDIUM BIS 5 są dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Fot. Joanna Stypińska


Data publikacji: 31.01.2024Powrót