Dwaj naukowcy UJ CM z grantami NCN


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu na stworzenie nowego zespołu naukowego. W gronie wyróżnianych znaleźli się dr Bartosz Pomierny (Wydział Farmaceutyczny) i prof. Marcin Magierowski (Wydział Lekarski). Suma obu grantów to blisko 10 milionów złotych.


W ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu SONATA BIS naukowcy mogą ubiegać się o środki na założenie nowego zespołu badawczego. To unikatowa szansa na uzyskanie samodzielności przez naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Laureaci będą mogli zbudować zespół, który będzie pracować nad najbardziej ambitnymi projektami w obszarze badań podstawowych, przy zapewnieniu stabilnego finansowania na 36, 48 albo 60 miesięcy. Budżet projektu SONATA BIS może obejmować środki na wynagrodzenia dla kierownika i członków zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do jego realizacji.

W 13. edycji konkursu na liście laureatów są:

Dr Bartosz Pomierny związany jest z Zakładem Biochemii Toksykologicznej UJ CM, naukowo zajmuje się badaniem patogenezy oraz poszukiwaniem nowych strategii terapeutycznych udaru niedokrwiennego mózgu. Zainteresowania naukowe badacza koncentrują się wokół zastosowania nowoczesnych technik obrazowych w poszukiwaniu kluczowych elementów patomechanizmu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Od 2021 roku pełni funkcję koordynatora Laboratorium Obrazowania z pracowniami mikroskopii konfokalnej, MRI/PET w ramach Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD). Obecnie, we współpracy z dr. Mateuszem Kucharczykiem, również z Zakładu Biochemii Toksykologicznej UJ CM, podjął starania utworzenia jednej z pierwszych w kraju zaawansowanej pracowni optogenetyki in vivo.

W ubiegłym roku został laureatem konkursu w programie Bekker NAWA. Stypendium umożliwiło mu wyjazd do King’s College w Londynie i realizację projektu „Using optogenetic-fMRI to illuminate the role of GABAergic interneurons in pathology related to schizophrenia” w Department of Neuroimaging, Intitute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience.

Prof. Marcin Magierowski kieruje Pracownią Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii. W ramach założonej przez siebie grupy Gaseous Mediators and Experimental Gastroenterology Lab prowadzi badania dotyczące fizjologii, patofizjologii i farmakologii przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału terapeutycznego nowych proleków uwalniających endogenne gazowe mediatory, takie jak tlenek węgla czy siarkowodór. Wyniki tych badań opublikowano w prestiżowych czasopismach naukowych znajdujących się w pierwszym decylu w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej, farmakologii i gastroenterologii wg bazy JCR. Naukowiec był też prelegentem na wielu prestiżowych konferencjach naukowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie.

Kilka dni temu prof. Magierowski otrzymał Rising Star Awards – prestiżową nagrodę przyznawaną przez Europejską Unię Gastroenterologiczną (United European Gastroenterology, UEG), wyróżniającą najwybitniejszych naukowców i klinicystów młodego pokolenia.

Wystąpienie o granty możliwe było dzięki zaawansowanemu sprzętowo warsztatowi badawczemu zakupionemu dzięki środkom z projektu CDT-CARD (POIR.04.02.00-00-D023/20-00) oraz Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.

 


Data publikacji: 23.02.2024Powrót