Stypendia ministra nauki dla studentek i studentów UJ CM


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki konkursu o stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Szef resortu Dariusz Wieczorek przyznał 386 grantów, w tym 16 dla studentek i studentom UJ CM. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. złotych.


Rektorzy uczelni nadzorowanych przez MNiSW przedstawili 1068 wniosków o przyznanie stypendium na bieżący rok akademicki. Do merytorycznego rozpatrzenia zgłoszonych kandydatów został powołany zespół doradczy, w składzie którego znaleźli się eksperci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

"Przy przyznawaniu stypendiów obowiązywała zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki. Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej rekomenduje się przyznanie nie więcej niż 18 stypendiów. Zespół ustalił również, że w przypadku rekomendowania w danej dyscyplinie naukowej mniej niż 18 stypendiów może być zastosowany dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Stypendium może być wówczas przyznane studentom reprezentującym inne dyscypliny naukowe zaliczane do tej samej dziedziny nauk, a w przypadku dziedziny nauki teologiczne - studentom reprezentującym dziedzinę nauk humanistycznych lub społecznych, według proporcjonalnego podziału. Natomiast w przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe zespół zarekomendował przyznanie nie więcej niż 36 stypendiów. Studenci posiadający osiągnięcia sportowe konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych" - czytamy na stronie MNiSW.

Spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania grantu minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek przyznał stypendium 386 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez zespół doradczy.

Lista studentów UJ CM, którym przyznano stypendia za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024:

 • Jakub Batko (lekarski),
 • Michał Bonczar (lekarski),
 • Martyna Dziedzic (lekarski),
 • Konrad Kaleta (lekarski),
 • Aleksandra Karcińska (lekarski),
 • Apolonia Miążek (lekarski),
 • Kamil Możdżeń (lekarski),
 • Agnieszka Murawska (lekarsko-dentystyczny),
 • Aleksandra Murzyn (farmacja),
 • Wojciech Olejek (lekarski),
 • Patryk Ostrowski (lekarski),
 • Dawid Pajor (lekarski),
 • Jakub Rusinek (lekarski),
 • Wojciech Siłka (lekarski)
 • Alicia del Carmen Yika (lekarski),
 • Maciej Zając (lekarski),

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski - 49, Uniwersytet Jagielloński - 37, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 24, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 22, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 19, Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Śląską - 18. Wszyscy dostaną jednorazowe stypendium w wysokości 17 tys. zł.


Data publikacji: 26.03.2024Powrót