Prof. Maciej Małecki zostanie nowym prorektorem UJ ds. CM


Od 1 września br. obowiązki prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w kadencji 2024-2028 obejmie prof. Maciej Małecki. W ostatnim tygodniu kwietnia wskazany został nowy rektor UJ, którym został prof. Piotr Jedynak. Dziś zaproponowanych przez rektora elekta kandydatów na prorektorów pozytywnie zaopiniowało Kolegium Elektorów UJ składające się z 238 osób reprezentujących wszystkich członków wspólnoty akademickiej.


Zgodnie ze Statutem UJ prorektorem może być nauczyciel akademicki będący profesorem lub profesorem uczelni. Warunkiem pełnienia tej funkcji jest zatrudnienie w Uniwersytecie Jagiellońskim jako podstawowym miejscu pracy. Prorektor ds. Collegium Medicum powoływany jest spośród nauczycieli akademickich 3 wydziałów medycznych: lekarskiego, farmaceutycznego i nauk o zdrowiu.

Prof. Maciej Małecki - wybitny specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii - jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1988). Pracę doktorską “Poszukiwanie genów predysponujących do cukrzycy typu 2 w obrębie chromosomu 20q” obronił z wyróżnieniem w roku 1998 w UJ CM. Praca została uhonorowana Nagrodą im. Aurelii Baczko przyznaną przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk medycyny klinicznej niezabiegowej. W roku 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej „Podłoże molekularne cukrzycy typu 2- wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne”, a w roku 2009 tytuł naukowy profesora. W latach 1993-2000 był asystentem, a od roku 2000 adiunktem Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJ CM. Od 2008 pełni funkcję kierownika, od roku 2009 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2013 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1996-1999 odbył staż naukowy w Joslin Diabetes Center w Bostonie afiliowanym przy Harvard Medical School. Zajmuje się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej i typu 2 oraz powikłań cukrzycy, a także badaniami klinicznymi w cukrzycy, w szczególności związanymi z ciążą.

Prof. Maciej Małecki jest autorem i współautorem kilkuset artykułów naukowych. Jego prace są szeroko cytowane, a jego nazwisko znajduje się na TOP2% - corocznie publikowanej prestiżowej liście najbardziej wpływowych naukowców na świecie.

Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (od roku 2007), w latach 2015-2019 był jego prezesem. Ekspert ERC do oceny projektów naukowych.

Był członkiem zarządu European Society of Clinical Investigation. Członek European Association for the Study of Diabetes, ekspert EASD do spraw cukrzycy etiologicznej. Bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Ekspertów Genetyki Cukrzycy (SGGD-EASD). W 2001 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za osiągnięcia z zakresu diabetologii, zaś w 2005 został zaproszony do wygłoszenia wykładu im. Węgierki w trakcie Zjazdu PTD. Za wybitne osiągnięcie naukowe uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2006) oraz zespołową nagrodą Ministra Zdrowia (2009). W roku 2013 otrzymał Nagrodę im. Browicza PAU, zaś w roku 2014 Laur Jagielloński i Nagrodę im. Śniadeckiego PAN. Od roku 2017 członek PAU.

Jest recenzentem Endocrine Review, Diabetes, Diabetes Care, Diabetologii, Diabetic Medicine i szeregu pism krajowych oraz redaktorem European Journal of Clinical Investigation i Diabetologii Praktycznej. Ekspert EU do oceny projektów naukowych w ramach programów FP6, FP7 i Ideas. Publikował w czołowych naukowych pismach świata, między innymi w Nature Genetics, Nature Clinical Practice Neurology, New England Journal of Medicine, Diabetes, Diabetologii, Diabetes Care, Stroke, Neurology i innych. W latach 2008-2012 roku prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM do spraw organizacji i programu studiów, w latach 2012-2016 pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w UJ CM. Od roku 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W gronie nowych prorektorów UJ, którzy obejmą swoje funkcje 1 września znaleźli się również: prof. Jarosław Górniak (prorektor ds. współpracy międzynarodowej), prof. Paweł Laidler (prorektor ds. dydaktyki), prof. Bartosz Brożek (prorektor ds. rozwoju),  dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ (prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej).

 


Data publikacji: 9.05.2024Powrót