ID.UJ POB qLife: ruszył nabór wniosków w konkursie #19


W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” uruchomiony zostaje konkurs, którego celem jest finansowanie interdyscyplinarnych, zespołowych badań naukowych realizowanych w formie projektów w ramach tematyki badawczej POB qLIFE, z koniecznym uwzględnieniem metod i technik badawczych oferowanych w ramach laboratoriów typu core wchodzących w skład CDT-CARD. Zgłoszone wnioski mają szansę na finansowanie od 50 do 250 tys. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wynosi 750 tys. złotych.


Wnioskodawcą projektu pn. „Projekt naukowy prowadzony we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) – jednostką międzywydziałową UJ CM” może być zespół badawczy, który musi składać się z co najmniej 3 pracowników UJ CM, w tym co najmniej jeden z nich (występujący jako kierownik zespołu badawczego) musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz dorobek naukowy w postaci przynajmniej 3 oryginalnych publikacji z ostatnich trzech lat (2022-2024), opublikowanych w obiegu międzynarodowym, notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR).

Kierownikiem zespołu badawczego nie może być osoba, która w dniu składania wniosku realizuje inne działania finansowane przez POB qLIFE.

Wsparcie może być przyznane istniejącym lub nowo utworzonym interdyscyplinarnym zespołom badawczym, a zgłaszany projekt może być poprzedzony badaniami wstępnymi lub może odnosić się do nowej tematyki.

Projekt musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik badawczych oferowanych w ramach laboratoriów typu core CDT-CARD i realizację celów projektu przy ich współpracy (udział laboratoriów typu core musi zostać opisany we wniosku oraz potwierdzony przez Kierownika core lab, a w przypadku wniosku składanego przez Kierownika core lab – potwierdzony przez Dyrektora CDT-CARD).

Zakres tematyczny projektów, które mogą być zgłaszane do wsparcia finansowego, musi być zgodny z tematyką POB qLIFE i obejmować tworzenie ścieżki translacji naukowej w obszarach:

 • choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne),
 • zdrowie reprodukcyjne,
 • medycyna regeneracyjna,
 • rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych),
 • ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków,
 • biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment,
 • eZdrowie,
 • modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem.

Kryteria podlegające ocenie:

 • zaangażowanie laboratoriów core CDT-CARD (waga 30%),
 • innowacyjność, oryginalność proponowanych rozwiązań (waga 30%),
 • interdyscyplinarność i powiązanie z tematyką POB qLIFE (waga 20%),
 • poziom zaawansowania naukowego, czyli dorobek Kierownika zespołu badawczego oraz zespołu badawczego, publikacje wykazane na liście, poprawność metodologiczna i wykonalność proponowanych badań (waga 20%).

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Więcej informacji: qlife.cm-uj.krakow.pl


Data publikacji: 15.05.2024Powrót