Grant NCN dla projektu dr. Krzysztofa Krawczyka z WNZ UJ CM


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA. Jego celem jest wspieranie działań naukowych mających przygotować do przyszłego projektu badawczego, który weźmie udział w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. Na liście rankingowej znalazł się projekt realizowany przez dr. Krzysztofa Krawczyka z Wydziału Nauk o Zdrowiu.


W konkursie o finansowanie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów badawczych i konsultacyjnych mogą wziąć udział naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Badacze starający się o środki z konkursu MINIATURA muszą posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów ani kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

„Wpływ substancji perfluoroalkilowych (PFAS) na generację trombiny, własności skrzepu fibrynowego oraz aktywność płytek krwi", czyli projekt badawczy realizowany przez dr. Krzysztofa Krawczyka, ma na celu ocenę wpływu substancji perfluoroalkilowych (PFAS) na generację trombiny, własności skrzepu fibrynowego oraz aktywność płytek krwi. Zanieczyszczenie środowiska jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka zachorowalności i zgonów na świecie. Szeroko stosowane w różnych dziedzinach przemysłu PFAS to liczna grupa związków organicznych wykazujących wieloletnią akumulację w różnych tkankach ludzkiego organizmu. Jak dotąd w wielu badaniach wykazano niekorzystny związek pomiędzy narażeniem na PFAS a występowaniem różnych chorób u ludzi. Patomechanizm prozakrzepowego wpływu PFAS pozostaje jednak niejasny. Planowanie badanie ma za zadanie przybliżyć i pomóc lepiej zrozumieć ten istotny problem.

Dr Krzysztof Krawczyk jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego i studiów doktoranckich w UJ CM. Zawodowo związany z Zakładem Ratownictwa Medycznego WNZ UJ CM (pracownik naukowo-dydaktyczny) oraz Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II (asystent na Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca).

Autor i współautor licznych publikacji naukowych, wykładów oraz rozdziałów w podręcznikach z dziedziny kardiologii. Koordynator i współbadacz w kilku międzynarodowych badaniach klinicznych. Członek European Society of Cardiology, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich, certyfikowany samodzielny operator Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Stały uczestnik polskich i zagranicznych konferencji naukowych i kursów w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Zainteresowania zawodowe dr. Krawczyka koncentrują się wokół niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, wad zastawkowych, kardiologii interwencyjnej oraz echokardiografii.


Data publikacji: 20.05.2024Powrót