Prof. Anetta Undas na czele Rady NCN


Prof. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego UJ CM została wybrana na przewodniczącą Rady Narodowego Centrum Nauki. Wybór nowej przewodniczącej odbył się na posiedzeniu tego gremium 6 czerwca.


Rada NCN składa się z 24 badaczek i badaczy powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnie kadencje, a połowa jej składu wymienia się co dwa lata. Rada określa priorytetowe obszary badań podstawowych zgodne ze strategią rozwoju kraju, ustala warunki przeprowadzania konkursów na projekty badawcze i wysokość środków na nie przeznaczonych, a także ogłasza konkursy na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również członków zespołów ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych i ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora NCN.

Nowa przewodnicząca Rady jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Lekarz chorób wewnętrznych, specjalistka w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych. Doktor nauk medycznych (1996), doktor habilitowany (2001), profesor nauk medycznych (2007). Stypendystka fundacji im. W. Fulbrighta na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Vermont w Burlington w latach 1999-2000.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Podejmowania Decyzji w Praktyce Klinicznej (Evidence Based Medicine, EBM). Ponadto kieruje Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie i od 2013 roku sprawuje funkcję pełnomocnika dyrektora Szpitala ds. Centrum Badań i Technologii Medycznych. Współpracuje z ośrodkami w Europie (University of Geneva, University of Murcia, University of Leeds) i Stanach Zjednoczonych (University of Vermont).

Od 2008 jest redaktor naczelną miesięcznika Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (Pol Arch Intern Med, Pol Arch Med Wewn). Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. W latach 2010-2016 była członkiem Komisji ds. dofinansowania wydawnictw naukowych MNiSW.

Zainteresowania naukowe dotyczą genetycznej i środowiskowej regulacji krzepnięcia krwi i miażdżycy na pograniczu nauk podstawowych i klinicznych. Zidentyfikowała nowy czynnik ryzyka tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych tj. prozakrzepowe właściwości fibryny. Stworzyła unikatowy ośrodek badań nad fibryną. Charakteryzuje rzadkie trombofilie występujące w Polsce. Bada wpływ na krzepnięcie krwi chorób zapalnych i autoimmunologicznych oraz różnych leków, w tym leków obniżających stężenie cholesterolu, antykoagulantów, leków antyagregacyjnych.

Opublikowała ponad 350 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym jako pierwszy autor prac w czasopismach Lancet, Circulation, Blood, Stroke, J Biol Chem. Kierowała 2 projektami badawczymi KBN i 3 projektami NCN w konkursie OPUS. Wypromowała 16 doktorów nauk medycznych.

Członek International Society on Thrombosis and Haemostasis, European Society on Clinical Investigation i International Fibrinogen Research Society.

Jest członkiem korespondentem PAU i PAN. Wielokrotnie kierowała pracami zespołu ekspertów panelu NZ5 NCN. Panelistka European Research Council LS4.

Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe, w tym Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2007 i 2015, nagrody im J. Śniadeckiego PAN w 2012 roku, nagrody Rektora UJ w 2015 roku.

 

źródło: ncn.gov.pl


Data publikacji: 7.06.2024Powrót