Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lutego 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum


137.0200.5.2020

Zarządzenie nr 5

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 13 lutego 2020 roku

 

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim– Collegium Medicum

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wprowadzonego uchwałą nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. z późn. zm., oraz § 5 Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów UJ, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Organizację roku akademickiego 2020/2021 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w pkt 4 i 5 załącznika, w szczególności na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJ CM. Wniosek należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed dniem, w którym mają być ustanowione dodatkowe godziny wolne od zajęć.
  2. W przypadkach nagłych i nieprzewidzianych wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.
  3. Dziekan wydziału, z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału, może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w pkt 4 i 5 załącznika.

§ 3

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum może, na uzasadniony wniosek dziekana, zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

 

§ 4

W przypadkach określonych w § 3, dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum
 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  14.02.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót