Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 lutego 2021 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum


137.0200.2.2021

 

Zarządzenie nr 2

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 9 lutego 2021 roku

 

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim–Collegium Medicum

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wprowadzonego uchwałą nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. z późn. zm., oraz § 5 Zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 grudnia 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów UJ, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Organizację roku akademickiego 2021/2022 określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Prorektor ds. Collegium Medicum może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych  dniach niż wskazane w pkt 4 i 5 załącznika, w szczególności na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJ CM. Wniosek należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed dniem, w którym mają być ustanowione dodatkowe godziny wolne od zajęć.
  2. W przypadkach nagłych i nieprzewidzianych wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.
  3. Dziekan  wydziału, z  ważnych  powodów  związanych  z  działalnością  wydziału, może ustanowić  dodatkowe  godziny  wolne  od  zajęć  w  innych  dniach  niż  wskazane w pkt 4 i 5 załącznika.

 

§ 3

 

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum może, na uzasadniony wniosek dziekana, zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

 

§ 4

 

W przypadkach określonych w § 3, dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych  godzin  zajęć  dydaktycznych.  Do  zrealizowania  wskazanego  w  programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

 

§ 5

 

W przypadku braku możliwości realizacji zajęć i organizacji sesji egzaminacyjnej w terminach przewidzianych w załącznikach do niniejszego Zarządzenia z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na wniosek dziekana/dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego, Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia może wyrazić zgodę na przedłużenie możliwości realizacji zajęć dydaktycznych oraz organizację egzaminów końcowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w ramach studiów podyplomowych do dnia 30 września 2022 roku.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  10.02.2021
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót