Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 listopada 2021 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum


137.0200.24.2021

Zarządzenie nr 24

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 26 listopada 2021 roku

 

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r., oraz § 5 Zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 października 2021 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów UJ, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Organizację roku akademickiego 2022/2023 określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Prorektor ds. Collegium Medicum może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w pkt 4 i 5 załącznika, w szczególności na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJ CM. Wniosek należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed dniem, w którym mają być ustanowione dodatkowe godziny wolne od zajęć.
  2. W przypadkach nagłych i nieprzewidzianych wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.
  3. Dziekan wydziału, z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału, może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w pkt 4 i 5 załącznika.

 

§ 3

 

Prorektor ds. Collegium Medicum może, na uzasadniony wniosek dziekana, zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

 

§ 4

 

W przypadkach określonych w § 3, dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

 

§ 5

 

W przypadku braku możliwości realizacji zajęć i organizacji sesji egzaminacyjnej w terminach przewidzianych w załączniku do niniejszego Zarządzenia z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na wniosek dziekana/dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego, Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia może wyrazić zgodę na przedłużenie możliwości realizacji zajęć dydaktycznych oraz organizację egzaminów końcowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w ramach studiów podyplomowych do dnia 30 września 2023 roku.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  29.11.2021
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót