Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 stycznia 2023 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum


137.020.4.2023

Zarządzenie nr 2

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 9 stycznia 2023 roku

 

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Jagiellońskim -Collegium Medicum

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r., oraz § 6 Zarządzenia nr 137 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 grudnia 2022 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów UJ CM, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Organizację roku akademickiego 2023/2024 określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

  1. Prorektor ds. Collegium Medicum może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w pkt 4 i 5 załącznika, w szczególności na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJ CM. Wniosek należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed dniem, w którym mają być ustanowione dodatkowe godziny wolne od zajęć.
  2. W przypadkach nagłych i nieprzewidzianych wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.
  3. Dziekan – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w pkt 4 i 5 załącznika.

§ 3

Prorektor ds. Collegium Medicum może, na uzasadniony wniosek dziekana, zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

 

§ 4

W przypadku określonym w § 3 dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin dydaktycznych wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

 

§ 5

Zajęcia, egzaminy i zaliczenia odbywają się w godzinach od 7.30 do 20.00.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

  prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  09.01.2023
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót