Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 24 Prorektora ds Collegium Medicum z 19 października 2023 roku w sprawie: zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum


 

137.020.71.2023

Zarządzenie nr 24

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 19 października 2023 roku

 

w sprawie:   zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

Przepisy ogólne

§ 1

Zarządzenie określa:

 1. szczegółowe zasady tworzenia studiów;
 2. wytyczne w zakresie projektowania programów studiów;
 3. szczegółowe zasady zmiany programów studiów;
 4. obowiązki kierownika kierunku i koordynatora przedmiotu;
 5. szczegółowe zasady znoszenia studiów

– na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

 

§ 2

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.);
 2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć:

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 661 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 755 z późn. zm.);

 1. kierowniku kierunku – należy przez to rozumieć kierownika kierunku lub osobę wskazaną we wniosku o utworzenie studiów do pełnienia funkcji kierownika kierunku;
 2. Zespół – należy przez to rozumieć Zespół ds. analizy programów studiów i jakości kształcenia w UJ CM;
 3. PKA – należy przez to rozumieć Polską Komisję Akredytacyjną;
 4. SDKA – należy przez to rozumieć Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

Tworzenie studiów

§ 3

 

 1. Rektor tworzy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu.
 2. Dla utworzenia nowej formy studiów w ramach istniejącego kierunku, poziomu i profilu stosuje się zapisy§ 6-10 niniejszego zarządzenia..
 3. Wniosek do Rektora o utworzenie studiów składa dziekan.
 4. Wniosek o utworzenie studiów zawiera w szczególności:
  1) 
  nazwę kierunku adekwatną do zakładanych efektów uczenia się i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem dyscypliny wiodącej;
  2)
  charakterystykę kierunku, w tym: poziom, profil, formę i dyscyplinę lub dyscypliny;
  3) koncepcję kształcenia;
  4) informacje na temat działalności naukowej, prowadzonych badań oraz infrastruktury;
  5) opis zakładanych efektów uczenia się;
  6) opis programu studiów;
  7) plan studiów, w tym wykaz koordynatorów przedmiotów wraz ze wskazaniem adresów   e-mail w domenie uj.edu.pl;
  8) wysokość opłaty za usługi edukacyjne, a w przypadku studiów niestacjonarnych i studiów w języku obcym – kosztorys sporządzony zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie: określenia wzorów formularzy budżetów odpłatnych studiów i kursów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum;
  9) kryteria kwalifikacji przyjęć na studia wraz z opisem studiów i profilem absolwenta;
  10) wskazanie osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika kierunku.
 5. Dziekan powołuje dla każdego kierunku studiów kierownika kierunku i określa szczegółowy zakres jego obowiązków, z uwzględnieniem § 12 ust. 1.
 6. Dziekan jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o utworzenie studiów zgodnie z zapisami § 6-10 niniejszego zarządzenia oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.
 7. Dziekan opiniuje ostateczny projekt programu nowo tworzonego kierunku studiów.

 

§ 4

 

 1. Wniosek do Rektora o utworzenie kierunku studiów składa dziekan w wersji elektronicznej na formularzu dostępnym na stronie SDKA (w zakładce Tworzenie studiów wyższych) do dnia 10. października roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, od którego ma być rozpoczęte prowadzenie kierunku studiów.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w tym uzyskania środków finansowych na prowadzenie studiów ze środków zewnętrznych po terminie wskazanym w ust. 1, wniosek należy złożyć w terminie ustalonym przez Rektora.
 3. Rektor może przekazać wniosek do Zespołu w celu zaopiniowania.
 4. Zespół opiniuje wniosek lub zgłasza Rektorowi uwagi do wniosku w terminie 14 dni od jego otrzymania. Niezgłoszenie uwag do wniosku w tym terminie uważa się za wydanie przez Zespół opinii pozytywnej.
 5. Po zapoznaniu się z opinią Zespołu Rektor może przekazać dziekanowi wytyczne w zakresie wprowadzenia we wniosku koniecznych zmian.
 6. Dziekan dokonuje zmian wynikających z przekazanych przez Rektora wytycznych lub uzasadnia odmowę ich wprowadzenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.

 

§ 5

 

 1. Dziekan przekazuje Rektorowi wniosek zawierający projekt programu studiów, wygenerowany z oprogramowania wskazanego przez Rektora, wraz z uzupełnionymi sylabusami i opinią właściwego organu Rady Samorządu Studentów UJ CM do dnia 3 stycznia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, od którego ma być rozpoczęte prowadzenie kierunku studiów.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie programu studiów Rektor zobowiązuje dziekana do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem odmowy wyrażenia zgody na utworzenie studiów.
 3. Rektor przedstawia wniosek o utworzenie kierunku studiów zawierający projekt programu studiów do zaopiniowania przez właściwą komisję senacką.
 4. Na podstawie opinii komisji, o której mowa w ust. 3, Rektor wydaje zarządzenie w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, a projekt programu studiów przedkłada Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wytyczne w zakresie projektowania programów studiów

§ 6

 

 1. Program studiów odpowiada warunkom określonym w ustawie i rozporządzeniu.
 2. Program jest starannie przygotowany i zweryfikowany, pozbawiony błędów rachunkowych i oczywistych omyłek pisarskich.
 3. W programie studiów obligatoryjnie należy uwzględnić:
  1) szkolenie BHK – na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich;
  2) zajęcia z wychowania fizycznego – w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin – na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich;
  3) liczbę punktów ECTS, które student ma uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne;
  4) lektorat języka obcego nowożytnego z uwzględnieniem § 8.
 4. Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przewiduje obowiązek zaliczenia przez studenta przedmiotu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, obejmującego specjalistyczną terminologię obcojęzyczną z zakresu właściwego dla danego kierunku studiów, któremu przypisuje się co najmniej 3 punkty ECTS.

 

§ 7

 

 1. Przedmiot wskazany w planie studiów definiuje się poprzez:
  1) nazwę;
  2) wymiar godzinowy;
  3) emestr/semestry, w którym/których jest prowadzony;
  4) formy realizacji zajęć;
  5) liczbę punktów ECTS wyrażoną w liczbie całkowitej;
  6) dyscyplinę naukową/dyscypliny naukowe, do której/których jest przyporządkowany;
  7) numer klasyfikacji ISCED;
  8) język/języki, w którym/których jest prowadzony;
  9) formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.
 2. Nie przyznaje się punktów ECTS za złożenie egzaminu dyplomowego.

§ 8

 

 1. Lektoratami języka obcego nowożytnego są zajęcia przewidziane w programie studiów, organizowane i prowadzone przez Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego − Collegium Medicum.
 2. W przypadku, gdy program studiów przewiduje naukę języka obcego w formie innej niż określona w ust. 1, przedmiot ten należy określić jako „język kierunkowy” lub „nauczanie języka kierunkowego” ze wskazaniem, jaki jest to język.
 3. Minimalna liczba godzin zajęć w zakresie lektoratu języka obcego nowożytnego na studiach stacjonarnych wynosi:
  1) 120 godzin w przypadku studiów pierwszego stopnia;
  2) 60 godzin w przypadku studiów drugiego stopnia;
  3) 180 godzin w przypadku jednolitych studiów magisterskich.
 4. Za zaliczenie lektoratu języka obcego nowożytnego potwierdzone egzaminem lub certyfikatem przypisuje się 2 punkty ECTS za każde 30 godzin zajęć, chyba że ze standardu kształcenia wynika inna liczba punktów ECTS.
  1. Dopuszcza się przypisanie punktów za zaliczenie części lektoratu, jeżeli każdej części lektoratu z osobna przypisano efekty uczenia się oraz określono metody ich weryfikacji i oceny.
 5. Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich lektoraty języka obcego nowożytnego są prowadzone od drugiego roku studiów.
 6. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na odstąpienie od zasad, o których mowa w ust. 1 i 5. W przypadku wyrażenia takiej zgody ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

 

 1. Program studiów o profilu praktycznym uwzględnia zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne,  w tym  praktyki zawodowe w zakresie:
  1) cel praktyk;
  2) efekty uczenia się właściwe dla praktyk;
  3) metody weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się zakładanych dla praktyk, a także  sposób dokumentowania przebiegu praktyk;
  4) zasady zaliczania praktyk;
  5) punkty ECTS przypisane do praktyk;
  6) wymiar i formę praktyk;
  7) jednostki, których zakres działalności odpowiada obszarom aktywności zawodowej typowym dla absolwentów danego kierunku studiów zapewniające osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.
 2. Minimalny wymiar praktyk na studiach o profilu praktycznym określa ustawa lub właściwe rozporządzenie.
 3. Dla studiów o profilu ogólnoakademickim, dla których program studiów przewiduje praktyki, ust. 1 stosuje się.

 

§ 10

 

 1. Dla przedmiotu objętego planem studiów sporządza się sylabus.
 2. Za sporządzenie sylabusa przedmiotu odpowiedzialny jest koordynator przedmiotu.
 3. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonuje się elektronicznie z wykorzystaniem oprogramowania wskazanego przez Rektora.
 4. Sylabus przedmiotu zawiera w szczególności:
  1) informacje ogólne dotyczące przedmiotu, w tym:
  a) informacje na temat powiązania z badaniami naukowymi – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim;
  b) nazwę kierunku studiów, w ramach którego prowadzony jest przedmiot,
  c) dane, o których mowa w § 7 ust. 1,
  2)cele kształcenia w ramach przedmiotu;
  3) przedmiotowe efekty uczenia się (jeżeli dotyczy) wraz z ich powiązaniem z kierunkowymi efektami uczenia się;
  4) treści programowe realizowane w ramach przedmiotu;
  5) metody kształcenia stosowane podczas zajęć;
  6) bilans (rozliczenie) punktów ECTS z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie;
  7) wskazanie metod weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się, o których mowa w pkt. 3;
  8) warunki zaliczenia przedmiotu;
  9) wymagania wstępne dotyczące udziału w przedmiocie, jeżeli dotyczy;
  10) zasady udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu zgodne z Regulaminem studiów;
  11) imię i nazwisko koordynatora przedmiotu;
  12) wymaganą literaturę.
 5. Elementy sylabusa przedmiotu określone w ust. 4 pkt 1–11 wchodzą w skład programu studiów.
 6. Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają wiedzę i jej zastosowania w zakresie dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany, normy i zasady, a także aktualny stan praktyki w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
 7. Sylabusy przedmiotów są sporządzane w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
 8. W przypadku przedmiotów prowadzonych w językach obcych sylabusy są sporządzone również w języku studiów lub w języku angielskim.
 9. W uzasadnionych przypadkach dotyczących konkretnych kierunków studiów, Rektor może wyrazić zgodę na odstąpienie od zasady, o której mowa w ust. 7. W przypadku wyrażenia zgody, sylabusy sporządza się wyłącznie w języku studiów lub w języku angielskim.

 

Zmiana programu studiów

§ 11

 

 1. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu. W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian, z uwzględnieniem zasad określonych we właściwym rozporządzeniu.
 2. Do zmiany programu studiów stosuje się zapisy § 6-10 niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem, że wniosek w sprawie zmian programu studiów składa się do 10. lutego roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, od którego będą obowiązywać wprowadzone zmiany.
 3. W przypadku zmiany dyscypliny wiodącej konieczne jest utworzenie nowego kierunku studiów z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.
 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze zmiany klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub sugestii zawartych w raporcie zespołu oceniającego PKA, Rektor, na wniosek dziekana, może wyrazić zgodę na zmianę dyscypliny wiodącej bez konieczności utworzenia nowego kierunku studiów. Wyrażenie zgody wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii Zespołu. W przypadku wyrażenia takiej zgody stosuje się ust. 2.
 1. Zespół ds. analizy programów studiów i jakości kształcenia w UJ CM z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rektora, dziekana albo Rady Samorządu Studentów UJ CM może przeprowadzić audyt programów studiów i przedstawić zalecenia w zakresie ich doskonalenia pod kątem konieczności wprowadzenia w nich zmian od nowego cyklu kształcenia. Wniosek w sprawie przeprowadzenia audytu należy złożyć do Zespołu najpóźniej do dnia 30 listopada.

 

Obowiązki kierownika kierunku i koordynatora przedmiotu

§ 12

 

 1. Kierownik kierunku jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości kształcenia na kierunku studiów, a w szczególności:
  1) dba o zgodność programu studiów z zapisami § 6-10 niniejszego zarządzenia oraz przepisami powszechnie obowiązującymi;
  2) opiniuje projektowane zmiany w programie studiów;
  3) nadzoruje proces aktualizacji sylabusów;
  4) odpowiada za analizę programu studiów i poprawność wprowadzonych zmian;
  5) jest odpowiedzialny za monitorowanie i doskonalenie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny programowej określonych przez PKA;
  6) odpowiada za właściwe przygotowanie raportu samooceny dla PKA oraz bierze udział w procesie akredytacji;
  7) odpowiada za przygotowanie dokumentacji i organizację przebiegu akredytacji prowadzonych przez inne podmioty niż PKA.
 2. Koordynator przedmiotu odpowiada za terminowe i prawidłowe uzupełnianie sylabusów w oprogramowaniu wskazanym przez Rektora oraz ich bieżącą aktualizację.

 

Zniesienie studiów

§ 13

 

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie zniesienia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu dziekan składa do Rektora.
 2. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej na formularzu dostępnym na stronie internetowej SDKA (w zakładce Tworzenie studiów wyższych).
 3. Rektor wydaje zarządzenie w sprawie zniesienia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

 

Przepisy końcowe

§ 14

 

Traci moc zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 października 2021 roku w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum.

 

§ 15

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  20.10.2023
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót